Võrgulepingu tüüptingimused reguleerivad ainult võrguteenuse osutamist.

 

Imatra Elekter AS võrgulepingu tüüptingimused tarbijale

Kehtivad alates 01.08.2012

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi “võrguettevõte” või “pool”) võrgulepingu tüüptingimused (edaspidi “tüüptingimused”) reguleerivad võrguettevõtte poolt kodu- ja äritarbijale (edaspidi “tarbija” või “pool”) võrguteenuste osutamist.
1.2. Tüüptingimused ei reguleeri tarbijale elektrienergia müümist.
1.3. Võrguettevõtte poolt tarbijale elektrienergia müük üldteenusena või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine on reguleeritud võrguettevõtte veebilehel avaldatud asjakohaste tüüptingimustega. Võrguettevõtte võib kasutada võrgulepingus sätestatud tarbijaga ja mõõtepunktiga seotud mistahes andmeid selleks, et tagada tarbijale üldteenuse osutamine või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine nimetatud tüüptingimuste alusel.
1.4. Võrguettevõte järgib võrguteenuste osutamisel tarbijate võrdse kohtlemise põhimõtet ja tarbija tarbimisandmete töötlemisel konfidentsiaalsuse kohustust õigusaktis sätestatud korras.

2. MÕISTED
2.1. Võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.
2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
2.2.1. edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh);
2.2.2. edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – senti/kWh);
2.2.3. edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh);
2.2.4. EIC koodid – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sh elektrimüüja valimiseks ja vahetamiseks toimuv andmevahetus;
2.2.5. elektrikatkestus – võrguettevõtte võrgus, liitumispunktis ja/või mõõtepunktis elektrivarustuse osaline või täielik katkemine või katkestamine või võrguühenduse läbilaskevõime piiramine, millega võib kaasneda ka võrguühenduse katkemine või katkestamine;
2.2.6. kauglugemisseade – mõõteseade, mis salvestab elektrienergia koguste andmed ja võimaldab neid automaatselt võrguettevõttele edastada mõõteseadme juurde minemata;
2.2.7. nõuetekohane tootmisseade – elektrienergia tootmiseks ettenähtud elektripaigaldis, mis vastab õigusaktis, standarditele ning tehnilistele eeskirjadele ja normidele;
2.2.8. võrgutasud – võrguettevõtte hinnakirjas ette nähtud tasud, mida võrguettevõte võib õigusakti, võrgulepingu või tüüptingimuste alusel tarbijalt küsida;
2.2.9. võrguteenused – liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimaldamine, liitumispunktini elektrienergia edastamine, võrgulepingus kokkulepitud juhul liitumispunktist alates elektrienergia edastamine, nõuetekohase mõõteseadme paigaldamine võrgus edastatud elektrienergia koguste mõõtmiseks või määramiseks, mõõtepunktis elektrienergia koguste ja võrguteenuste mahu mõõtmine või määramine, mõõteandmete kogumine ja töötlemine, lisateenuste osutamine;
2.2.10. võrguteenuste osutamine mõõtepunktis – võrguteenuste osutamine liitumispunktiga seotud ehitise sisepaigaldises asuvas võrguettevõtte ja tarbija vahel kokkulepitud mõõtepunktis, mis ei ühti liitumispunkti asukohaga, näiteks korteri mõõtepunkt kortermajas;
2.2.11. võrguühenduse läbilaskevõime – võrguettevõtte poolt tarbijale lubatud võrguühenduse nimi- või sättevool; keskpinge tarbija puhul täiendavalt ka lubatud kasutusvõimsus.

3. VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE JA KVALITEEDINÕUDED
3.1. Võrguettevõte osutab tarbijale õigusaktides, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras võrguteenuseid. Võrguettevõte annab tarbijale soovi korral selgitusi võrguteenuste ja võrgutasude kohta ning avaldab vastava teabe oma veebilehel.
3.2. Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral on ette nähtud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.”
3.3. Võrguettevõte ei vastuta pingekvaliteedi ega elektrikatkestuse eest peale liitumispunkti tarbija elektripaigaldises.
3.4. Võrguühenduse ja võrguteenuste osutamise tehnilised tingimused määrab võrguettevõte.
3.5. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Tarbija ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.
3.6. Võrguettevõte viib tarbijat eelnevalt teavitades tarbija mõõtepunkti üle kauglugemisele õigusaktis sätestatud tähtajaks. Sellisel juhul loetakse tarbija poolt kauglugemisele ülemineku teate kättesaamisest võrguleping mõõteseadme osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.
3.7. Kui ehitises on või paigaldatakse mõõteseadmete mõõtekeskus, võib võrguettevõte tarbijat sellest eelnevalt teavitades viia ehitise mõõtepunktid ehitise mõõtekeskusesse. Sellisel juhul loetakse mõõtepunkti muutmise teate kättesaamisest võrguleping mõõtepunkti asukoha osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.
3.8. Kui liitumispunkti paigaldatakse liitumiskilp, võib võrguettevõte tarbijat sellest eelnevalt teavitades ühildada mõõtepunkti ja liitumispunkti asukoha. Sellisel juhul loetakse mõõtepunkti muutmise teate kättesaamisest võrguleping mõõtepunkti asukoha osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.
3.9. Tarbija saab oma elektripaigaldist ja –seadmeid kaitsta pingelohkude ja liigpingete eest vastavate kaitse- või lisaseadmete paigaldamisega.
3.10. Liitumispunktiga ühendatud tarbija enda tarbeks elektrienergiat tootva nõuetekohase tootmisseadme kasutamise tingimustes lepib tarbija võrguettevõttega eelnevalt võrgulepingus kokku. Tarbija elektripaigaldisega ühendatud elektrienergia tootmisseadmed (sh reservtootmis- või -toiteseadmed) peavad olema varustatud nõuetekohase eraldusautomaatikaga.
3.11. Võrguettevõttel on õigus keelduda võrguteenuste osutamises õigusaktis sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõte põhjendab tarbijale oma keeldumist.

4. NÕUDED ELEKTRIPAIGALDISTELE, ELEKTRI- JA MÕÕTESEADMETELE
4.1. Pooled tagavad, et võrgulepingu nõuetekohaseks täitmiseks vastavad nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised, elektri- ja mõõteseadmed ning nende käit õigusaktidele, standarditele ning tehnilistele eeskirjadele ja normidele.
4.2. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemis häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist. Samuti kasutavad pooled elektripaigaldisi ja -seadmeid nii, et teiste isikute elektripaigaldistele, elektri- ega mõõteseadmetele ei tekiks õigusaktidele või eeskirjadele mittevastavaid kõrvalmõjusid või häireid.
4.3. Tarbija tagab 5 (viie) tööpäeva jooksul võrguettevõttelt teate saamisest ligipääsu tarbija valduses paiknevatele võrguettevõtte elektripaigaldistele, elektri- ja mõõteseadmetele.
4.4. Võrguettevõttele eelnevalt esitatud nimekirjas toodud piisava kvalifikatsiooniga tarbija poolt volitatud isikutel on õigus päevasel ajal kontrollida tarbija elektripaigaldisi võrguettevõtte alajaamas, teatades sellisest soovist kirjalikult võrguettevõttele mõistliku aja ette.
4.5. Kui mõõteseadme kontrollimisel selgub, et mõõteseadme viga on suurem kui lubatud, on poolel õigus nõuda võrguteenuste mahu ümberarvestamist kuni 3 (kolm) aastat tagasiulatuvalt. Mõõteseadme kontrollimise kulud tasub tarbija üksnes juhul, kui mõõteseadme kontroll tehti tarbija taotlusel ning kontrolliga ei tuvastata lubatust suuremat mõõteseadme viga.

5. ELEKTRIKATKESTUSED
5.1. Võrguettevõttel on õigus teha või lubada elektrikatkestust võrgus ja/või liitumispunktis ja/või mõõtepunktis õigusaktis ettenähtud korda järgides järgmistel juhtudel:
5.1.1. avariiolukorras ja rikke korral;
5.1.2. kui tarbija elektripaigaldis või selle hoidmine või kasutamine ei ole kooskõlas õigusakti nõuetega, võrgulepinguga, tüüptingimustega või võrguettevõtte poolt ette nähtud tehniliste tingimustega;
5.1.3. kui tarbija ületab võrguühenduse läbilaskevõimet;
5.1.4. kui tarbija on õigusliku aluseta teinud lülitustoiminguid võrguettevõtte elektripaigaldises;
5.1.5. erakorralises olukorras õigusaktiga sätestatud tingimustel tarbimise piiramisel;
5.1.6. vääramatu jõu esinemisel;
5.1.7. võrgulepingu, elektrilepingu, võrguettevõtte poolt osutatava üldteenuse või avatud tarne tingimuste tarbijapoolsel olulisel rikkumisel, sealhulgas võlgnevuse korral;
5.1.8. elektrienergia ebaseadusliku tarbimise või võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise korral;
5.1.9. võrgus ehitus-, remont- või hooldustööde tegemiseks;
5.1.10. tarbija taotlusel tasudes elektrikatkestuse eest hinnakirja alusel;
5.1.11. muul õigusaktis sätestatud alusel.
5.2. Kui elektrikatkestus toimus tarbijast tingitud põhjusel, taastab võrguettevõte elektrivarustuse, kui tarbija on kõrvaldanud elektrikatkestuse aluseks olnud asjaolu ja hüvitanud võrguettevõttele elektrikatkestusega ning võrguühenduse taastamisega seotud põhjendatud kulud.
5.3. Elektrikatkestus, sh võrgu läbilaskevõime piiramine, ei vabasta tarbijat võrgutasude maksmise kohustusest, kui õigusaktist ei tulene teisiti.
5.4. Tarbija ei või taastada võrguettevõtte poolt katkestatud võrguühendust.

6. MÕÕTMINE
6.1. Edastatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu mõõdab või määrab ja mõõteandmed töötleb võrguettevõte õigusaktides ja/või tüüptingimustes ja/või võrgulepingus sätestatud korras.
6.2. Seni, kuni tarbijal on kohustus mõõteandmed võrguettevõttele ise teatada, võtab tarbija võrguettevõttega kokkulepitud arveldusperioodi viimase kuu viimasel päeval mõõteandmed ja teatab need võrguettevõttele 3 (kolme) päeva jooksul. Tarbimiskohas kauglugemisseade olemasolul võtab mõõteandmed võrguettevõte.
6.3. Võrgutasude hinnakirja või seaduses sätestatud riikliku koormise (maks, tasu) muutuse jõustumisel esitab tarbija võrguettevõttele muudatuse jõustumiskuupäevale eelneva kuupäeva seisuga mõõteandmed 3 (kolme) päeva jooksul, välja arvatud kauglugemisseadme korral, kui mõõteandmed võtab võrguettevõte ise.
6.4. Kui tarbija ei esita võrgulepingus või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras võrguettevõttele mõõteandmeid, on võrguettevõttel õigus mõõteandmed prognoosida.
6.5. Võrguettevõte ei paigalda mõõtepunkti mõõteseadet, kui tarbija 1-faasilise elektripaigaldise nimivõimsus ei ületa 50 W ja tarbija mõõteseadme paigaldamist ei soovi. Edastatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu määrab võrguettevõte sellisel juhul 50 W võimsuse ja kasutustundide alusel ning tarbija tasub võrguteenuste eest edastamistasu põhitariifiga.
6.6. Kui tarbijale madalpingel peakaitsme nimivooluga üle 63A või keskpingel on mõõtepunkti paigaldatud reaktiivenergia mõõtmisseade, tasub tarbija arveldusperioodil tarbitud ja/või võrku antud reaktiivenergia eest vastavalt võrguettevõtte hinnakirjale.
6.7. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramise kord on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.
6.8. Tarbijast sõltumatul põhjusel nõuetekohase mõõteseadmega mõõtmata elektrienergia tarbimise korral määrab võrguettevõte elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu võttes aluseks võrguühenduse nimipinge, kaitseseadme nimivoolu ja selle kasutusteguri ning elektrienergia tarbimise ajavahemiku. Edastatud elektrienergia kogus ja osutatud võrguteenuste maht määratakse sellise meetodiga võrgulepingu sõlmimisest või viimasest mõõteseadme tehnilisest kontrollimisest kuni nõuetekohase mõõtmise taastamiseni, kuid mitte üle 3 (kolme) aasta tagasiulatuvalt.
6.9. Mõõteseadmelt mõõteandmete kogumist ei loeta mõõtepunkti ega mõõteseadme tehniliseks kontrolliks.
6.10. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist tarbija pool, siis liidetakse mõõdetud kogustele ja mahtudele arvutuslikult määratud kaod. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist võrguettevõtte pool, siis lahutatakse mõõdetud kogustest ja mahtudest arvutuslikult määratud kaod. Võrguettevõttel on õigus määrata koguste vahe tasumiseks kas liitumispunkti suhtes võrgulepingu sõlminud tarbijale, ehitise siseelektripaigaldise haldajale või liitumis- ja/või mõõtepunktidega seotud tarbijatele proportsionaalselt.
6.11. Võrguettevõte avaldab oma veebilehel teabe selle kohta, kuidas tarbija pääseb ligi oma tarbimisandmetele ning esitab tarbija soovi korral õigusaktis sätestatud korras talle tasuta tema tarbimisandmed.
6.12. Võrguettevõte teatab mõõtepunktis tarbijale elektrit müüvale elektrimüüjale tarbimisandmed õigusaktis sätestatud korras.

7. TASUD JA ARVELDAMINE
7.1. Tarbija tasub võrgutasusid, muid võrguteenuste osutamisega kaasnevaid tasusid ja riiklikke koormisi (maksud, tasud) õigusaktis, võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas ettenähtud korras ning ulatuses.
7.2. Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.
7.3. Võrguettevõttel on sõltuvalt tarbijale edastatud elektrienergia kogusest ja võrguteenuste mahust õigus muuta arveldusperioodi pikkust. Võrguettevõte saadab tarbijale sellekohase teate hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne arveldusperioodi pikkuse muutmist. Sellisel juhul loetakse arveldusperioodi pikkuse muutmise teate kättesaamisest võrguleping arveldusperioodi osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.
7.4. Arve väljastatakse tarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt ja see tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõttele.
7.5. Võrguettevõttel on õigus lükata arve koostamine ja esitamine tarbijale edasi seni, kuni arve summa on väiksem võrguettevõtte veebilehel avaldatud minimaalsest arve summast.
7.6. Kui tarbija ei teata võrgulepinguga või tüüptingimustega ettenähtud juhul ja tähtaegadel võrguettevõttele mõõteandmeid, on võrguettevõttel õigus esitada võrguteenuste eest tarbijale prognoosarve.
7.7. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (võrguettevõtte kulutused, viivised, intressid, leppetrahvid, riiklikud koormised), teiseks loetakse kaetuks võrguettevõtte poolt tarbijale üldteenuse osutamisest või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamisest tekkinud põhikohustused ning kolmandaks loetakse kaetuks võrgulepingust ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
7.8. Kui tarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõttel õigus tarbijalt nõuda kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude täieliku laekumise päeval.
7.9. Võrguettevõte võib tarbijalt küsida ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu tarbimise alusel määratud 2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui tarbija:
7.9.1. on võlgu võrgulepingust või üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või avatud tarne ahela katkemisel võrguettevõtte poolt osutatud avatud tarne eest tasumisel või
7.9.2. tarbija on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.
7.10. Ettemaks tagastatakse tarbijale võrgulepingu lõppemisel kui kõik tarbija kohustused võrguettevõtte ees on nõuetekohaselt täidetud.
7.11. Kui tarbija on omal algatusel teinud võrguettevõttele ettemaksu, ei ole võrguettevõttel kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Tarbija soovil arvestab võrguettevõtte ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu tarbijale.
7.12. Võrguettevõte ei tasu tarbijale ettemaksu eest intressi.
7.13. Tarbija valitud hinnapakett hakkab kehtima poolte vahel kokkulepitud päevast.
7.14. Kui võrguettevõte muudab hinnakirja ja tarbija ei avalda hiljemalt hinnakirja muudatuste jõustumise ajaks ise võrguettevõttele soovi vahetada seoses sellega hinnapaketti, vahetab võrguettevõte tasuta tarbija kehtiva hinnapaketi tema hinnangul kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu. Kui tarbija võrguettevõtte poolse hinnapaketi asendusega ei nõustu, on tarbijal õigus valida endale uus hinnapakett tasuta. Uus hinnapakett hakkab kehtima tarbija valikule järgnevast arveldusperioodist.
7.15. Võrguettevõttel on õigus küsida hinnapaketi vahetamise eest tarbijalt tasu hinnakirjas sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA KEHTIVUS
8.1. Võrguleping jõustub võrgulepingus kokkulepitud ajal. Võrguleping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu, milles lepitakse samuti kokku võrgulepingus.
8.2. Tüüptingimused ja võrguettevõtte hinnakiri kehtivad kõigi jõusolevate võrgulepingute ja sõlmitavate võrgulepingute kohta sõltumata sellest, kas need on vahetult võrgulepingule lisatud või mitte.
8.3. Võrguleping lõpeb:
8.3.1. tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõpetamisest; kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse võrguleping pikenenuks samaks tähtajaks ja samadel tingimustel;
8.3.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
8.3.3. võrgulepingu ülesütlemisel õigusaktides, võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;
8.3.4. äritarbija lõppemisel;
8.3.5. muul õigusaktis ettenähtud alusel.
8.4. Tarbija teatab tähtajalise või tähtajatu võrgulepingu ülesütlemisest võrguettevõttele ette 30 (kolmkümmend) päeva.
8.5. Tarbija teatab võrgulepingu lõppemisel võrguettevõttele mõõteseadme mõõteandmed (välja arvatud kauglugemisseadme kasutamise korral), võimaldab võrguettevõttele mõõteseadme ülevaatuse ja vajadusel elektrikatkestuse tegemise liitumis- ja/või mõõtepunktis.

9. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE
9.1. Võrgulepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alustel kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis, samuti võrguettevõtte Interneti veebilehel iseteeninduses.
9.2. Võrguettevõttel on õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi ja hinnakirja. Võrguettevõte annab tarbija nõudmisel selgitusi muudatuste kohta. Tarbijal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

10. VASTUTUS
10.1. Pooled vastutavad õigusaktis, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi “kohustuse rikkumine”) eest õigusaktides sätestatud korras.
10.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.
10.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks tulekahju, majandusblokaad, streik, terrorismiakt, eriolukorra või erakorralise seisukorra väljakuulutamine, süsteemihalduri tegevus elektrivõrgus varustuskindluse tagamiseks, elektri tootmise või tarbimise piiramine õigusaktis või võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras, võrgus esinevad ettenägematud rikked).
10.4. Kui õigusaktis, standardis või tehnilistes eeskirjades on teatud asjaolu sõnaselgelt loetud vääramatuks jõuks (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), on selline asjaolu kohustuse rikkumist vabandav. Samuti on vabandatav kohustuse rikkumine, mis on tingitud võrgulepingu pooleks mitte oleva teise turuosalise (süsteemihaldur, teine võrguettevõte, tootja, tarbija) tegevusest või tegevusetusest, sh tema elektripaigaldise mittenõuetekohasest toimimisest.
10.5. Tarbija vastutab tema valduses paiknevate võrguettevõtte elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest ning teavitab võrguettevõtet nende rikkumisest või kaotsiminekust, samuti ebaseadusliku elektrienergia tarbimise ning võrguteenuste kasutamisest või sellisest kahtlusest.
10.6. Kui mõõtesüsteemi või selle osa kahjustamise või kaotsimineku põhjustas tarbija, hüvitab ta võrguettevõttele selle parandus-, vahetus-, asendus- või ümberehituskulud.

11. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD
11.1. Õigusaktist, võrgulepingust, tüüptingimustest ja hinnakirjast tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.
11.2. Kodutarbija annab võrguettevõttele, isikutele, keda võrguettevõte kasutab oma kohustuste täitmiseks ja isikutele, kellele võrguettevõte on loovutanud kodutarbija vastu võrgulepingust tulenevad nõuded, nõusoleku võrgulepingust ja võrguteenuste osutamisest saadud kodutarbija isikuandmete töötlemiseks võrgulepingu täitmise ja võrguteenuste osutamise eesmärgil. Kodutarbijal on õigus igal ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta.
11.3. Tarbijal on õigus võrguettevõttelt muuhulgas saada teavet:
11.3.1. mõõteseadme, selle juurde kuuluvate lülitite ning nendel asuvate plommide kohta;
11.3.2. avariiolukorra põhjuste kohta, mis võisid mõjutada tarbija elektripaigaldisi, elektri- ja mõõteseadmeid.
11.4. Võrguettevõttel on õigus tarbijalt muuhulgas saada teavet:
11.4.1. võrgu töörežiimide planeerimiseks;
11.4.2. kompenseerimisseadme kasutamise korral selle tüübi, võimsuse ja automaatjuhtimise olemasolu kohta;
11.4.3. liinide, trafode, generaatorite kohta.
11.5. Võrgulepingu sõlmimisega annab tarbija võrguettevõttele nõusoleku võrguettevõtte telefonile saabunud tarbija kõnede salvestamiseks, töötlemiseks ja vajadusel kasutamiseks.
11.6. Võrguettevõte teavitab tarbijat plaanilistest elektrikatkestustest oma veebilehel, e-kirja või telefonile edastatava lühisõnumi vahendusel vähemalt 2 (kaks) päeva ette. Tarbija võtab tarvitusele abinõud temale elektrikatketusega tekkida võiva kahju ära hoidmiseks.
11.7. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitatakse teist poolt 7 (seitsme) päeva jooksul.

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
12.1. Võrgulepingust tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.
12.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
12.3. Kodutarbija võib võrgulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.
12.4. Võrgulepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.