Imatra Elekter AS üldteenuse osutamise tüüptingimused

Kehtivad alates 01.01.2013

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi: võrguettevõte või pool) üldteenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtte poolt elektrituruseaduses sätestatud juhtudel ja korras kodutarbijale, korteriühistule, korteriomanike ühisusele, ja sellele äritarbijale, kelle tarbimiskoht on ühendatud võrguga madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu (edaspidi: väiketarbija või pool), elektrienergia müüki üldteenusena (edaspidi: üldteenus).

1.2. Tüüptingimused ei reguleeri väiketarbijale võrguteenuste osutamist. Võrguleping tuleb väiketarbijal sõlmida võrguettevõttega eraldi.

1.3. Võrguettevõte osutab väiketarbijale üldteenust, kui:
1.3.1. väiketarbija elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtte võrguga ja
1.3.2. väiketarbijal on liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguettevõttega sõlmitud kehtiv võrguleping ja
1.3.3. väiketarbijale ei müü muu isik muul õiguslikul alusel elektrienergiat ja
1.3.4. ei esine õigusaktis toodud muud alust üldteenuse osutamisest keeldumiseks.

1.4. Võrguettevõte osutab üldteenust käesolevate tüüptingimuste alusel, kasutades võrgulepingus kokku lepitud väiketarbija ja mõõtepunktiga seotud andmeid.

1.5. Võrguettevõte järgib üldteenuse osutamisel väiketarbijate võrdse kohtlemise põhimõtet.
2. MÕISTED

2.1. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning võrgulepingus ja selle tüüptingimustes (edaspidi: võrguleping) toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.

2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
2.2.1. avatud tarnija – isik, kes müüb väiketarbijale mõõtepunktis kogu vajaliku elektrienergia ja kannab mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust;
2.2.2. avatud tarnija vahetamine – õigusaktis toodud korras toimuv protsess, mille tulemusena vahetub mõõtepunktis väiketarbijale elektrienergiat müüv avatud tarnija;
2.2.3. üldteenus – võrguettevõtte poolt õigusaktis sätestatud alusel ja korras elektrienergia müük sellisele väiketarbijale, kelle elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtte võrguga ja kellele ei müü muul viisil elektrienergiat muu isik;
2.2.4. üldteenuse hind – üldteenuse korras vastaval kuul müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel võrguettevõtte poolt arvutatav elektrienergia hind, millele lisanduvad üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum;
2.2.5. tüüpkoormusgraafik – võrguettevõtte poolt koostatud ja Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud elektrienergia jagunemise ajagraafik, mida kasutatakse mittekaugloetavate mõõtesüsteemide mõõtmistulemuste jaotamiseks tundide lõikesse.

3. ÜLDTEENUSE OSUTAMINE

3.1. Võrguettevõte osutab väiketarbijale õigusaktides ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras üldteenust. Võrguettevõte annab väiketarbija soovi korral üldteenuse tüüptingimuste ja üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinna kohta selgitusi.

3.2. Üldteenuse osutamine algab ja lõppeb õigusaktis sätestatud tähtpäevast. Võrguettevõte on võrgulepingus kokku lepitud mõõtepunktis väiketarbijale üldteenuse osutamise ajal ainus avatud tarnija. Kui väiketarbija soovib mõõtepunktis hakata ostma elektrienergiat muult isikult või muul viisil, tuleb tal sõlmida avatud tarnijaga asjakohane avatud tarne leping.

3.3. Mõõtepunktis üldteenusena müüdud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti ja/või võrgulepingu alusel võrguettevõte.

3.4. Võrguettevõttel on õigus keelduda väiketarbijale üldteenuse osutamisest õigusaktides või tüüptingimustes või võrgulepingus sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõte põhjendab väiketarbijale oma keeldumist.

4. ÜLDTEENUSE TASU JA ARVELDAMINE

4.1. Arve koostamise aluseks on õigusaktis sätestatud korras arvutatud ja võrguettevõtte veebilehel avalikustatud üldteenuse hind. Võrguettevõte arvestab üldteenuse tasu mõõdetud elektrienergia tarbimiskoguste alusel. Kui Võrguettevõttel puuduvad mõõdetud andmed Ostja eelmise kalendrikuu elektrienergia kasutamise kohta, prognoosib Võrguettevõte üldteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia koguse tarbimisgraafiku alusel. Kui täpsete andmete selgumise korral prognoositud kogus mõõdetud kogusest erineb, esitab Võrguettevõte tasaarvestuse järgmise arveldusperioodi arvel. Hind esitatakse eurosenti kilovatt-tunni kohta (€senti/kWh). Elektrienergia hinnale lisandub käibemaks. Üldteenuse hinnale ei lisandu muid püsitasusid.

4.2. Müüja arvutab üldteenuse korras muudava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Müüja lisab üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinnale üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistliku kasumi. Üldteenuse põhitariifi hinna arvutab Müüja üldteenust põhitariifi alusel tarbivate tarbijate tarbimiskoguste alusel. Üldteenuse päeva- ja öötariifi hinna arvutab Müüja üldteenust ajatariifselt tarbivate tarbijate tarbimiskoguste alusel. Seejuures kujuneb päevatariif eelpool nimetatud tarbijate päevatariifi kehtimise ajal tarbitud koguste ja sellele vastava elektribörsi hinna alusel ning öötariif eelpoolnimetatud tarbijate öötariifi kehtimise ajal tarbitud koguste ja sellele vastava elektribörsi hinna alusel.

4.3. Võrguettevõte avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga oma veebilehel (www.imatraelekter.ee) järgmise kuu 9. (üheksandaks) kuupäevaks, eristades hinnakirjas selgelt põhi-, päeva- ja öötariifi ning hindadele lisatavad marginaalid.

4.4. Kui peale arve esitamist võrguettevõte korrigeerib arve koostamise aluseks olnud väiketarbija mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud elektrienergia koguseid, on pooltel õigus vastavalt korrigeerida ka üldteenusena müüdud elektrienergia kogust, kuid mitte üle 1 (ühe) aasta tagasiulatuvalt korrektsiooni aset leidmisest.

4.5. Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.

4.6. Võrguettevõttel on õigus lükata arve esitamine väiketarbijale edasi seni, kuni arve summa on väiksem võrguettevõtte veebilehel avaldatud minimaalsest arve summast. Tarbija vastaval sooviavaldusel müüja siiski esitab arve.

4.7. Arve väljastatakse väiketarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt.

4.8. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõttele.

4.9. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks tehtud kulutused (nt kohtukulud), viivised, intressid, leppetrahv ja seejärel põhikohustus. Juhul kui ostja põhikohustuse tasumisel ei määra missuguse põhikohustuse (nt võrgulepingust, elektrilepingust, teenustöödest jne tuleneva kohustuse) täitmiseks makse teostati, siis loetakse esimeses järjekorras täidetuks esimesena sissenõutavaks muutunud kohustus, sissenõutavuse samaaegsuse korral esmalt kõikidest teistest lepingutest tulenevad kohustused ning viimases järjekorras elektri- ja võrgulepingust tulenevad kohustused.

4.10. Kui väiketarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõttel õigus väiketarbijalt küsida kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude täieliku laekumise päeval.

4.11. Kui väiketarbija on omal algatusel teinud võrguettevõttele ettemaksu, ei ole võrguettevõttel kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Väiketarbija soovil arvestab võrguettevõte ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu väiketarbijale.

4.12. Võrguettevõte võib väiketarbijalt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu tarbimise alusel määratud 2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui väiketarbija:
4.12.1. on võlgu üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või
4.12.2. väiketarbija on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.

4.13. Ettemaks tagastatakse väiketarbijale üldteenuse osutamise lõppemisel kui kõik väiketarbija kohustused võrguettevõtte ees on nõuetekohaselt täidetud.

5. TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS

5.1. Kehtivad tüüptingimused kohalduvad kõikidele juhtudele, kui võrguettevõte osutab õigusaktis sätestatud juhtudel ja korras väiketarbijale üldteenust.

5.2. Üldteenuse osutamine lõppeb:
5.2.1. mõõtepunktis avatud tarnija vahetumisel;
5.2.2. võrgulepingu lõppemisel;
5.2.3. Võrguühenduse katkemisel;
5.2.4. muul tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alusel.

5.3. Üldteenuse osutamise lõppemisel maksab väiketarbija võrguettevõtte arvel näidatud tähtpäevaks võrguettevõttele kõik üldteenuse osutamisest tulenevad tasud.

6. TÜÜPTINGIMUSTE MUUTMINE

6.1. Võrguettevõttel on õigus õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides ühepoolselt muuta üldteenuse osutamise tüüptingimusi.

6.2. Võrguettevõte annab väiketarbija soovil selgitusi muudatuste kohta.

6.3. Väiketarbijal on muudatustega mittenõustumise korral õigus üldteenuse kasutamisest loobuda.

7. VASTUTUS

7.1. Pooled vastutavad õigusaktis ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuse rikkumine) eest õigusaktides sätestatud korras.

7.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

7.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav.

7.4. Võrguettevõte vastutab võrguteenuste kvaliteedi ja võrguettevõtte elektripaigaldises toimuva elektrikatkestuste eest õigusaktis, võrgulepingus ja võrgulepingu tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras.

8. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD

8.1. Õigusaktist ja tüüptingimustest tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on nõutavas vormis edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.

8.2. Kodutarbija annab võrguettevõttele, isikutele, keda võrguettevõte kasutab oma kohustuste täitmiseks, ja isikutele, kellele võrguettevõte on loovutanud kodutarbija vastu üldteenuse osutamisest tulenevad nõuded, nõusoleku üldteenuse osutamisest ja võrgulepingust saadud kodutarbija isikuandmete töötlemiseks üldteenuse osutamise eesmärgil. Kodutarbijal on õigus igal ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Üldteenuse osutamisest tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.

9.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

9.3. Kodutarbija võib üldteenuse osutamisest tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

9.4. Üldteenuse osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.