Täpsemate iskuandmete töötlemise põhimõtetega saate tutvuda siin

Isikuandmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Imatra Elekter ei töötle andmesubjektide eriliigilise isikuandmeid.

Turvalisus

Võtame kasutusele kaasaaegsed turvameetmed (sh krüpteerimine), et tagada andmesubjektide isikuandmete parim võimalik kaitse.

Minimaalsus

Isikuandmeid kogume minimaalsuse põhimõttel, et oleks tagatud nii andmesubjekti õigused kui ka Imatra Elektri vajadused hea ja toimiva teenuse osutamiseks. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Kolmandad osapooled

Kolmandatele osapooltele jagame andmesubjekti isikuandmeid ainult lepingu täitmise eesmärgil ja seadusest tulenevatest kohustustest.

Volitatud töötlejate nimekirja leiate siit

Eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk tuleneb eelkõige lepingu täitmise eesmärgist. Andmesubjektil on õigus igal ajahetkel vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse §-le 23 ja 24 nõuda oma isikuandmete muutmist, kustutamist või töötlemise lõpetamist.

Andmekaitsespetsialist

Imatra Elektri andmekaitsespetsialist on Kristjan Endrikson, kellega saate ühendust võtta e-maili teel: [email protected]

Ülekantavus

Andmete ülekantavus nende isikuandmete osas, mida andmesubjekt ise on vastutavale töötlejale teatavaks teinud, toimub MS Excel formaadis. Tarbimisandmeid ja mõõtepunkti tehnilisi andmeid saab andmesubjekt kolmandatele osapooltele masinloetavas formaadis edastada läbi Andmelao.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitame seadustest ning Imatra Elektri asjaajamisdokumentide nimistust tulenevatest kohustustest. Rohkem infot tähtaegade kohta saate küsida andmekaitsespetsialistilt.

Seadusandlus

Andmekaitse üldmäärus

Isikuandmete kaitse seadus

Andmekaitse inspektsioon  ( http://www.aki.ee/; tel. 5620 2341; e-mail: [email protected])