Üldteenuse hinnad

Detsembrikuu üldteenuse hinnad Imatra Elekter AS võrgupiirkonnas on järgnevad:

 

Hind käibemaksuta, s/kWh  Hind käibemaksuga, s/kWh 
 Põhitariif 22,406 26,887
 Päevatariif 28,390 34,068
 Öötariif 15,333 18,400

Üldteenuse hinna arvutuskäigu leiate siit

Äritarbijatele, kelle peakaitsme suurus on madalpingel üle 63A või keskpingel (va korteriühistud) müüakse elektrimüüja mittevalimisel elektrienergiat bilansienergia hinna alusel.

Detsembrikuus on Imatra Elekter AS-i marginaal, mis lisatakse bilansienergiale 0,491 s/kWh (ilma käibemaksuta).

Rohkem infot bilansienergia kohta leiate siit

Võrgutasud muutuvad alates 01.04.2022

Elektrihinna järsu kallinemise tõttu muudame võrguteenuse tasu keskmiselt 4 protsenti. Uus tariif hakkab klientidele  kehtima alates 1. aprillist 2022. Uus tariif ei too kaasa muudatusi võrgupakettides.

Võrgutasu korrigeerimise põhjuseks on elektrihinna järsk tõus. Ka elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Imatra Elektril võrreldes seni kehtinud hinnaga kasvanud kokku 47 protsenti.

Imatra Elektri juhatuse esimehe Rudolf Penu sõnul on käesolev võrgutasu korrigeerimine vajalik, et kohaneda muutunud turuolukorraga. „Elektrihind on kasvanud märkimisväärselt. Nii suurt hinnatõusu ei osanud mitte keegi ette näha. Tänu Imatra Elektri töö järjepidevale efektiivsemale korraldamisele ja digitaliseerimisele suutsime suuremat hinnatõusu vältida,“ kommenteeris Penu.

 

„Soovime võrgu töökindlust ja teeninduse kvaliteeti veel paremaks muuta. Selleks oleme võtnud eesmärgiks säilitada senist iga-aastast investeerimisvõimekust ka järgnevatel aastatel. 2022. aastal investeerime võrgu töökindluse tugevdamiseks kokku 1,35 miljonit eurot, millele lisaks prognoosime samas suurusjärgus töid ka uute liitumiste väljaehitamiseks,“ sõnas Penu.

Viimati muutus võrgutasu Imatra Elektri klientidele 2019. aastal, mil võrgutasu tõusis erinevate sisendhindade kasvust tulenevalt 6,5 protsenti.

 

Uute hinnakirjadega saate tutvuda siin

Riigipoolsed energiakulude hüvitised

Elektrihinna tõusu leevendamiseks hüvitab Eesti riik ajutiselt võrgutasust 50%. Võrgutasu hüvitis rakendub arvel automaatselt ning täiendavalt midagi tegema ei pea.

  • Vabariigi Valitsus otsustas 28.10.2021 nõupidamisel, et Eesti riik kompenseerib elektrihinna tõusu leevendamiseks pool ehk 50% võrguteenuse maksumusest. Võrguteenuse hüvitamine kajastub oktoobrikuu eest väljastaval arvel. Kompenseerimisele ei kuulu taastuvenergia tasu ega elektriaktsiisi maksumused.
  • Võrgutasu hüvitatakse kõikidele kodu- ja äriklientidele ning soodustus rakendub klientide arvetel automaatselt, täiendavalt midagi tegema ei pea. Käibemaks arvutatakse ja lisatakse arvele pärast hüvitise arvutamist. Esimesed hüvitatavad arved esitatakse oktoobrikuu eest ning need jõuavad klientideni novembris. Meede rakendub kuue kuu ulatuses.

 

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

 

Meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Enerkiakulude kalkulaatoriga saab tutvuda siin

Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud alused on jõustunud ning riik on taotluste menetlemise keskkonna (STAR) meetme jaoks valmis saanud. Kohalikud omavalitsused teevad ettevalmistusi, et alustada taotluste vastuvõtuga esimesel võimalusel, tõenäoliselt saab hüvitist taotlema hakata jaanuarikuus.

Millised dokumendid tuleb esitada?
Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:
1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
2) tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
3) kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
4) kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Vajadusel tuleks lisaks esitada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Juhul kui pere alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast tuleks esitada tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga.

 

Taotlejad saavad oma võrguteenuse arved alla laadida meie iseteenindusest

Elektriarve tuleb küsida enda elektrimüüja käest, va üldteenuse tarbijad, kelledele esitab Imatra Elekter AS ka elektrienergia arve.

Imatra Elekter müüb elektrimüügi äri Elektrum Eestile

Imatra Elekter müüb enda elektrimüügi äri Elektrum Eestile. Pooled on kokku leppinud, et Imatra Elektri ligi 20 000 elektrimüügi klienti liiguvad uue elektrimüüja juurde alates 01.08.2021

Elektrimüügi klientidele tähendab see seda, et tarbimise eest kuni et kuni 31.juulini 2021 on teie lepingupartneriks, kes vastutab lepingu täitmise eest Imatra Elekter AS ning alates 1. augustist 2021 on teie lepingupartneriks, kes vastutab lepingu täitmise eest Elektrum Eesti OÜ. Lepingu üleminek toimub seaduse alusel automaatselt ning mingeid täiendavaid toiminguid te selleks tegema ei pea. Samuti jäävad muutumatuks kõik teiega sõlmitud lepingu tingimused.
Elektrum Eesti OÜ jätkab lepingu täitmist ning tagab teie elektrienergiaga varustamise alates 1.augustist 2021. Kuni 31. juulini 2021 tarbitud elektrienergia eest kohustute te tasuma Imatra Elekter AS ning Imatra Elekter AS esitab teile tavapärasel viisil arve vastava summa tasumiseks. Alates 1. augustist 2021 tarbitava elektrienergia eest hakkab teile arveid esitama Elektrum Eesti OÜ. Arve edastatakse teile seni kehtinud arvekanalisse.

Muudatus ei puuduta klientide võrgulepinguid. Need jäävad kehtima praeguse võrguoperaatoriga.

 

Elektrum Eesti OÜ kontaktandmed:

E-post: info@elektrum.ee

Telefon: 711 5555

 

Muudatused töökorralduses

Seoses koroonaviiruse levikuga on Imatra Elekter AS kontor klientidele suletud.

Palun pöörduge kliendiküsimustega meie poole järgmiste kontaktide kaudu:

 

  • Klienditeenindus:

Telefon. :  715 0180 või 606 1840

e-post : klienditeenindus@imatraelekter.ee

Iseteenindus: https://iseteenindus.imatraelekter.ee