Äritarbijad, kelle peakaitse on suurem kui 63A, ostab lepingu mittesõlmimisel elektrienergiat bilansienergia hinna alusel, mis on üldiselt kallim, kui Nord Pool Spot elektribörsi hind. Näiteks aastal 2013 oli bilansienergia ca 18% kallim kui Nord Pool Spot elektribörsi hind. Bilansienergia hinna määrab põhivõrguettevõte Elering AS.

Imatra Elekter AS avatud tarne osutamise tüüptingimused avatud tarne lepingu katkemisel. 

Kehtivad alates 01.04.2018

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi: võrguettevõtja või pool) avatud tarne

osutamise tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad turuosalisele (v.a

väiketarbijale) (edaspidi: turuosaline või pool) tema avatud tarne lepingu katkemisel

võrguettevõtja poolt elektrienergia müüki.

1.2. Võrguettevõtja osutab turuosalisele avatud tarnet kui:

1.2.1. turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtja võrguga ja

1.2.2. turuosalisel on liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguteenuste kasutamiseks sõlmitud

võrguettevõtjaga kehtiv võrguleping ja

1.2.3. turuosalise avatud tarne leping on katkenud ning talle ei osuta avatud tarnet muu isik ja

1.2.4. turuosaline ei ole väiketarbija.

1.3. Võrguettevõtja osutab turuosalisele avatud tarnet elektrituruseaduse, võrgueeskirja ja

käesolevate tüüptingimuste alusel kasutades võrgulepingus kokkulepitud

turuosalisega ja mõõtepunktiga seotud andmeid.

1.4. Võrguettevõtja järgib avatud tarne osutamisel turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtet.

1.5. Tüüptingimused ei reguleeri turuosalisele võrguteenuste osutamist, võrguleping tuleb

turuosalisel sõlmida võrguettevõtjaga eraldi.

1.6. Tüüptingimused ei reguleeri väiketarbijale üldteenuse osutamist. Väiketarbijale

üldteenuse osutamine toimub võrguettevõtja veebilehel avaldatud üldteenuse

osutamise tüüptingimuste alusel.

 

2. MÕISTED

2.1. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud

õigusaktides ning võrgulepingus ja selle tüüptingimustes (edaspidi: võrguleping)

toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui käesolevatest tüüptingimustest ei tulene teisiti.

2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:

2.2.1. avatud tarne – turuosalisele mõõtepunktis kogu temale vajaliku elektrienergia

müümine või turuosalisele tema bilansi tagamiseks kauplemisperioodil puudu jääva

elektrienergia koguse müümine või temalt kauplemisperioodil ülejääva

elektrienergia koguse ostmine;

2.2.2. avatud tarne leping – turuosalise ja avatud tarnija vahel sõlmitud leping avatud

tarne osutamiseks;

2.2.3. avatud tarne lepingu katkemine – olukord, kus turuosalise avatud tarne leping

mõõtepunktis lõpeb, turuosaline avatud tarne lepingu lõppemise ajaks uut avatud

tarne lepingut ei sõlmi ja ükski avatud tarnija mõõtepunktis turuosalisele avatud

tarnet avatud tarne lepingu alusel ei osuta;

2.2.4. avatud tarnija – isik, kes osutab turuosalisele mõõtepunktis avatud tarnet avatud

tarne lepingu või õigusakti alusel ja kannab mõõtepunkti osas õigusaktides

sätestatud bilansivastutust;

2.2.5. avatud tarne tasu – õigusaktis sätestatud juhtudel võrguettevõtja poolt osutatava

avatud tarne eest turuosaliselt võetav tasu;

2.2.6. bilansienergia hind – süsteemihalduri poolt vastavuses seadusega arvutatud

elektrienergia hind, mis avalikustatakse süsteemihalduri veebilehel www.elering.ee;

2.2.7. väiketarbija – kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija,

kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.

 

3. AVATUD TARNE OSUTAMINE

3.1. Võrguettevõtja osutab turuosalise avatud tarne lepingu katkemisel õigusaktides ja

käesolevates tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras avatud tarnet.

Võrguettevõtja annab turuosalise soovi korral avatud tarne osutamise kohta selgitusi.

3.2. Kui turuosalise avatud tarne leping katkeb ja võrguettevõtja alustab talle avatud tarne

osutamist, teatab võrguettevõtja sellest turuosalisele viivitamata, kuid hiljemalt 2 (kahe)

tööpäeva jooksul pärast seda, kui turuosalise avatud tarne leping on katkenud.

3.3. Turuosalise avatud tarne lepingu katkemise korral alustab võrguettevõtja turuosalisele

avatud tarne osutamisega avatud tarne lepingu katkemise päeval kell 00.00.

3.4. Võrguettevõtja on võrgulepingus kokkulepitud mõõtepunktis turuosalisele käesolevate

tüüptingimuste alusel avatud tarne osutamise ajal ainus avatud tarnija.

3.5. Kui turuosaline soovib mõõtepunktis hakata ostma avatud tarnet muul viisil, tuleb tal

sõlmida uus avatud tarne leping, mis jõustub uue lepingu sõlmimisele järgneval päeval kell 00.00.

3.6. Avatud tarne osutamine käesolevate tüüptingimuste alusel lõpeb:

3.6.1. poolte kokkuleppel;

3.6.2. turuosalise poolt avatud tarne osutamisest loobumisel;

3.6.3. võrguettevõtja poolt avatud tarne osutamisest keeldumisel õigusaktides sätestatud alustel ja korras;

3.6.4. mõõtepunkti kohta uue avatud tarne lepingu sõlmimisel uue lepingu sõlmimisele

järgneval päeval kell 00.00;

3.6.5. äritarbijast turuosalise lõppemisel;

3.6.6. võrgulepingu lõppemisel võrgulepingu lõppemise päeval kell 24.00;

3.6.7. muul õigusaktis ettenähtud alusel.

3.7. Võrguettevõtja poolt avatud tarne osutamise lõppemisel maksab turuosaline

võrguettevõtja arvel näidatud tähtpäevaks võrguettevõtjale kõik avatud tarne

osutamisest tulenevad tasud ja maksed.

3.8. Mõõtepunktis avatud tarnena võrku antud ja/või võrgust võetud elektrienergia

kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti ja võrgulepingu alusel võrguettevõtja.

 

4. AVATUD TARNE TASU JA ARVELDAMINE

4.1. Võrguettevõtja osutab turuosalisele õigusakti ja käesolevate tüüptingimuste alusel avatud tarnet:

4.1.1. võrgust võetud elektrienergia eest bilansienergia hinnaga, millele lisab põhjendatud

kulutuste summa ja marginaali

4.1.2. elektrienergia võrkuandmisel ilma tasuta.

4.2. Arve koostamise aluseks on turuosalise mõõtepunktis võrguettevõtja poolt mõõdetud

ja/või määratud elektrienergia kogused.

4.3. Avatud tarne tasule lisanduvad õigusaktis sätestatud riiklikud maksud.

4.4. Kui peale arve esitamist võrguettevõtja korrigeerib vastavuses õigusaktiga arve

koostamise aluseks olnud turuosalise mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud

elektrienergia koguseid, korrigeeritakse vastavuses õigusaktiga ka avatud tarne tasu.

4.5. Avatud tarne tasu arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.

4.6. Võrguettevõtjal on õigus esitada võrguteenuste ja avatud tarne kohta turuosalisele üks arve.

4.7. Arve väljastatakse turuosalisele kas paberkandjal või elektrooniliselt.

4.8. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse

makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtjale.

4.9. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (sh viivised, riiklikud

maksud) ja seejärel põhikohustused. Esimeses järjekorras loetakse täidetuks

võrguettevõtja poolt turuosalisele avatud tarne osutamisest ja seejärel võrgulepingust

ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks

muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

4.10. Kui turuosaline ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus turuosaliselt

küsida kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt

0,06% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja

lõpetatakse arvel märgitud tasude täieliku laekumise päeval.

4.11. Kui turuosaline on omal algatusel teinud võrguettevõtjale ettemaksu, ei ole

võrguettevõtjal kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Turuosalise soovil

arvestab võrguettevõtja ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu turuosalisele.

4.12. Võrguettevõtja võib turuosaliselt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta

ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu alusel

määratud 2 (kahe) arveldusperioodi võrguteenuste ja avatud tarne tasu, kui turuosaline:

4.12.1. on võlgu avatud tarne osutamisest tulenevate tasude maksmisel või

4.12.2. turuosaline on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.

4.13. Punktis 4.12 nimetatud ettemaks tagastatakse turuosalisele võrguettevõtja poolt

avatud tarne osutamise lõpetamisel kui kõik turuosalise kohustused võrguettevõtja

ees on nõuetekohaselt täidetud.

 

5. TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

5.1. Kehtivad tüüptingimused kohalduvad kõikidele õigusaktis sätestatud juhtudele, kui

võrguettevõtja osutab turuosalisele avatud tarne lepingu katkemisel avatud tarnet

(välja arvatud väiketarbijale üldteenuse osutamine, mida reguleerivad teised

tüüptingimused).

5.2. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta avatud tarne osutamise tüüptingimusi, kui

selline vajadus tuleneb õigusaktidest, elektriturul toimuvatest olulistest muudatustest,

võrguettevõtja tegevuse muudatustest, elektri kui kauba kauplemistingimuste

olulistest muutustest, riigiasutuste või vastavaid volitusi omavate muude isikute (nt

süsteemihaldur) poolt esitatud nõuetest. Võrguettevõtja avaldab tüüptingimuste

muudatuse vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne kavandatava muudatuse

jõustumist oma veebilehel.

5.3. Võrguettevõtja annab turuosalise soovil selgitusi tüüptingimuste muudatuste kohta.

5.4. Turuosalisel on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguettevõtja

osutatavast avatud tarnest loobuda.

 

6. VASTUTUS

6.1. Pooled vastutavad õigusaktis ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase

täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuste rikkumine) eest tüüptingimustes

ja õigusaktides sätestatud korras.

6.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise

kahju. Muu kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

6.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav.

6.4. Võrguettevõtja vastutab võrguteenuste kvaliteedi ja võrguettevõtja elektripaigaldises

toimuva elektrikatkestuste eest õigusaktis, võrgulepingus ja võrgulepingu

tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras.

 

7. TEAVITAMINE

7.1. Õigusaktist ja tüüptingimustest tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole

poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on nõutavas vormis

edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud

kontaktandmetel.

7.2. Füüsilisest isikust turuosaline annab võrguettevõttele, isikutele, keda võrguettevõte

kasutab oma kohustuste täitmiseks, ja isikutele, kellele võrguettevõte on loovutanud

turuosalise vastu avatud tarne osutamisest tulenevad nõuded, nõusoleku avatud

tarne osutamisest ja võrgulepingust saadud turuosalise isikuandmete töötlemiseks

avatud tarne osutamise eesmärgil. Turuosalisel on õigus igal ajal isikuandmete

töötlemise nõusolek tagasi võtta. Nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

 

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Avatud tarne osutamisest tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.

8.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle

alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse

Konkurentsiametile.

8.3. Kodutarbija võib lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole

suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses

sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidlusi

lahendava komisjoni poole.

8.4. Avatud tarne osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada

kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.

 

Tüüptingimused pdf formaadis saate alla laadida siit