Oluline tüüptingimustest

Üldine

Elektrilepingu saab sõlmida ainult see isik, kelle nimel on võrguleping

Tüüptingimused reguleerivad ainult elektrienergia müüki. Võrguteenust reguleerivad võrguteenuse tüüptingimused

Mõisted

Elektrienergia põhitariif – elektrienergia hind ööpäevaringselt (mõõtühik senti/kWh);

Elektrienergia päevatariif – elektrienergia hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – senti/kWh)

Elektrienergia öötariif – elektrienergia hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell   24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh)

Pooled lepivad lepingu sõlmimisega kokku lepingu perioodi, hinnapaketi ning mõõtepunktid, milledes avatud tarnet osutatakse

Arveldamine

Mõõtepunktis müüdud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab võrguettevõte. Elektrimüüjale ei ole vaja elektrinäite teatada.

Kui peale arve esitamist võrguettevõte korrigeerib arve koostamise aluseks olnud  elektrienergia koguseid, siis teeme Teiega tasarveldused järgmisel kuul esitatava elektriarvega.

Müüjal on õigus lükata arve esitamine tarbijale edasi seni, kuni arve summa on väiksem kui 3 eurot

Kui tarbija soovib sõlmida e-arve püsimakset, siis viitenumbrina tuleb kasutada enda lepingu numbrit

Lepingu lõpetamine ja kehtivus

Tarbija teatab tähtajalise või tähtajatu elektrilepingu ülesütlemisest (sh avatud tarnija vahetamisel või üldteenusele üleminekul) müüjale ette 30 (kolmkümmend) päeva.

Füüsilisest isikust tarbijal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates elektrilepingu sõlmimise kuupäevast, teavitades sellest müüjat kas  kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis

Elektrileping lõppeb automaatselt koos võrgulepinguga

Kui tarbija soovib muuta elektrilepingus kokku lepitud hinnapaketti, teatab ta müüjale oma soovist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette.

Volitused

Elektrilepingu sõlmimisega võib tarbija anda müüjale volituse teha kõiki toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud mõõtepunktis seni avatud tarnet osutanud avatud tarnija vahetamiseks müüja vastu

 

Imatra Elekter AS elektrilepingu tüüptingimused

Kehtivad alates 01.04.2018

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi: müüja või pool) elektrilepingu tüüptingimused

(edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad müüja poolt kodu- ja äritarbijale (edaspidi: tarbija või

pool) kogu vajaliku elektrienergia müümist – avatud tarne osutamist.

1.2. Elektrienergia müügi lepingu ehk avatud tarne lepingu (edaspidi: elektrileping) sõlmimise

ja täitmise eelduseks on tarbija õigus kasutada liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguettevõtjaga

sõlmitud kehtiva võrgulepingu alusel võrguteenuseid.

1.3. Tüüptingimused ei reguleeri tarbijale võrguteenuste osutamist, võrguleping tuleb tarbijal

sõlmida võrguettevõtjaga eraldi. Kui tarbija liitumispunkt asub müüjale määratud

jaotusvõrguettevõtja teeninduspiirkonnas, on tarbijale võrguteenuseid osutavaks

võrguettevõtjaks Imatra Elekter AS. Kui tarbija mõõtepunkt asub väljaspool Imatra Elekter AS

jaotusvõrgu teeninduspiirkonda, on tarbijale võrguteenuseid osutavaks jaotusvõrguettevõtjaks

see jaotusvõrguettevõtja, kelle teeninduspiirkonnas mõõtepunkt asub. Jaotusvõrguettevõtjate

teeninduspiirkondade kohta saab infot Konkurentsiameti veebilehelt: www.konkurentsiamet.ee

1.4. Võrguettevõtja poolt tarbijale elektrienergia müük üldteenuse osutamise korras või avatud

tarne osutamine avatud tarne lepingu katkemisel on reguleeritud võrguettevõtja veebilehel

avaldatud asjakohaste tüüptingimustega.

1.5. Pooled võivad elektrilepingus kokku leppida täiendavates elektrienergia

müügitingimustes, samuti selles, et nad mõnda tüüptingimust osaliselt või täielikult ei kohalda.

1.6. Elektrilepingu sõlmimisega kinnitab tarbija, et ta on käesolevate tüüptingimustega

tutvunud ja neist aru saanud. Müüja annab tarbija soovi korral tüüptingimuste kohta selgitusi.

Tüüptingimused on avaldatud müüja veebilehel. Tarbija soovil väljastab müüja tarbijale

tüüptingimused paberkandjal.

 

2. MÕISTED

2.1. Elektrilepingus ja tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle

alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei

tulene teisiti.

2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:

2.2.1. andmeladu – keskne digitaalne keskkond andmete vahetamiseks müüja ja võrguettevõtte vahel;

2.2.2. avatud tarne – tarbijale kogu vajaliku elektrienergia müük;

2.2.3. avatud tarnija – isik, kes müüb tarbijale mõõtepunktis kogu vajaliku elektrienergia ja

kannab mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust;

2.2.4. avatud tarne lepingu katkemine – olukord, kus tarbija avatud tarne leping mõõtepunktis

lõpeb, tarbija avatud tarne lepingu lõppemise ajaks uut avatud tarne lepingut ei sõlmi ja ükski

avatud tarnijamõõtepunktis tarbijale elektrienergiat avatud tarne lepingu alusel ei müü;

2.2.5. avatud tarnija vahetamine – õigusaktis toodud korras toimuv protsess, mille tulemusena

vahetub mõõtepunktis tarbijale elektrienergiat müüv avatud tarnija;

2.2.6. eeldatav tarbimiskogus – elektrienergia kogus, mida tarbija mõõtepunktis eeldatavasti

tarbib või tarbis. Eeldatav tarbimiskogus määratakse kindlaks kas samas mõõtepunktis

eelmisel vastaval perioodil tarbitud tarbimiskogusest lähtuvalt või kui see ei ole võimalik, siis

sarnase mõõtepunkti vastava perioodi tarbimiskogusest lähtuvalt;

2.2.7. EIC – kood – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub

turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sh avatud tarnija vahetamiseks vajalik andmevahetus;

2.2.8. elektrienergia põhitariif – elektrienergia hind (mõõtühik senti/kWh);

2.2.9. elektrienergia päevatariif – elektrienergia hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell

7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – senti/kWh);

2.2.10. elektrienergia öötariif – elektrienergia hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00,

suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh);

2.2.11. elektrikatkestus – võrguettevõtja võrgus, tarbija liitumispunktis ja/või mõõtepunktis

ja/või elektripaigaldises elektrivarustuse osaline või täielik katkemine või katkestamine või

võrguühenduse läbilaskevõime piiramine, millega võib kaasneda ka võrguühenduse katkemine või katkestamine

2.2.12. hinnapakett – müüja veebilehel kirjeldatud elektrienergia hinna ja muude

müügitingimuste pakett, millega tarbija saab müüjalt elektrienergiat osta ja mis reeglina

lepitakse poolte vahel kokku elektrilepingus;

2.2.13. juurdehindlus – müüja poolt muutuva hinnaga hinnapaketile lisatav elektrimüüja

müügimarginaal (ühik senti/kWh), mille suuruses lepitakse kokku elektrilepingus;

2.2.14. mõõtepunkt – EIC-koodi alusel identifitseeritud ja elektrilepingus kokkulepitud koht, kus

mõõdetakse või määratakse tarbijale müüdud elektrienergia kogused;

2.2.15. müüja veebileht – müüja Interneti kodulehekülg aadressil www.imatraelekter.ee;

2.2.16. püsitasu – elektrilepingus kokkulepitud tasu, mida tarbija tasub ühe lepingukohta

kalendrikuus. Püsitasu arvestatakse alati täiskuu ulatuses;

2.2.17. tüüpkoormusgraafik – võrguettevõtja poolt koostatud ja Konkurentsiameti poolt

kinnitatud elektrienergia jagunemise ajagraafik, mida kasutatakse mittekaugloetavate

mõõtesüsteemide mõõtmistulemuste jaotamiseks tundide lõikesse;

2.2.18. võrguettevõtja – elektriettevõtja, kellega sõlmitud kehtiva võrgulepingu alusel võib tarbija

kasutada liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguteenuseid. Võrguettevõtja osutab õigusaktis ja

tüüptingimustes sätestatud juhul ja korras tarbijale üldteenust või avatud tarne lepingu

katkemisel avatud tarnet;

2.2.19. üldteenus – võrguettevõtja poolt õigusaktis sätestatud alusel ja korras elektrienergia

müük kodutarbijale, korteriühistule, korteriomanike ühisusele ja sellele äritarbijale, kelle

elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu (ühiselt

nimetatud ka väiketarbija).

 

3. ELEKTRIENERGIA MÜÜK

3.1. Pooled lepivad elektrilepingus kokku, millises mõõtepunktis, millise perioodi jooksul ja

millise müüja veebilehel märgitud hinnapaketiga müüb müüja tarbijale kogu vajamineva elektrienergia.

3.2. Müüja on elektrilepingus kokkulepitud mõõtepunktis tarbijale elektrilepingu täitmise ajal ainus avatud tarnija.

3.3. Mõõtepunktis müüdud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti,

võrgulepingu ja võrgulepingu tüüptingimuste (edaspidi võrguleping ja võrgulepingu

tüüptingimused ühiselt nimetatud võrguleping) alusel võrguettevõtja, kelle teeninduspiirkonnas

tarbija mõõtepunkt asub. Võrguettevõtja teeb tarbija mõõteandmed müüjale kättesaadavaks

süsteemihalduri Elering AS-i hallatava andmelao (http://andmeladu.elering.ee/consumer/home) vahendusel.

3.4. Kui müüja ei saa võrguettevõtjalt või andmelaost mistahes põhjusel tarbija mõõtepunkti

kohta eelmise kalendrikuu tarbimisandmeid hiljemalt jooksva kuu 12. kuupäevaks, võib müüja

esitada tarbijale eelmisel kuul müüdud elektrienergia kohta eeldatava tarbimiskoguse

prognoosarve, mida müüja andmelaost või võrguettevõtjalt tarbimisandmete saamisel

vajadusel korrigeerib järgmise kuu arvega.

 

4. ARVELDAMINE JA TASUD

4.1. Tarbijale arve koostamise aluseks on hinnapakett ja tarbija mõõtepunktis tarbitud ning

võrguettevõtja poolt mõõdetud ja/või määratud elektrienergia kogus, sh võrgulepingus

sätestatud juhtudel arvutuslikult määratud elektrienergia kaod ja/või prognoositud elektrienergia kogused.

4.2. Juhul kui elektrienergia tasu komponendiks on püsitasu ning arveldusperiood on lühem

kui kalendrikuu, tasub tarbija tasu terve kalendrikuu eest. Püsitasu lisatakse arvele iga

kalendrikuu kohta. Seda ka juhul kui müüja ei ole tarbijale vastavalt tüüptingimuse punktile 4.4 ja 4.5 arvet esitanud.

4.3. Kui peale arve esitamist võrguettevõtja korrigeerib vastavuses õigusaktiga arve

koostamise aluseks olnud tarbija mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud elektrienergia

koguseid, korrigeeritakse vastavuses õigusaktiga ka tarbija poolt tegelikult tarbitud

elektrienergia eest tasumisele kuuluvaid summasid järgmise kuu arvega.

4.4. Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu, kui pooled ei ole elektrilepingus kokku leppinud teisiti.

4.5. Müüjal on õigus lükata arve esitamine tarbijale edasi seni, kuni arve summa on väiksem

elektrilepingus märgitud minimaalsest arve summast.

4.6. Arve väljastatakse tarbijale poolte kokkuleppel kas paberkandjal või elektrooniliselt.

4.7. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks

päeval, millal see laekub müüjale.

4.8. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks tehtud kulutused (nt võla sissenõudmise

kulutused), kõrvalkohustused (sh viivised, leppetrahvid ja seejärel põhikohustus. Varem

sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud

põhikohustust. Sissenõutavuse samaaegsuse korral loetakse esmalt täidetuks elektrilepingust

tulenev põhikohustus ning viimases järjekorras teistest lepingutest (sh võrgulepingust)

tulenevad kohustused.

4.9. Kui tarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on müüjal õigus tarbijalt küsida kõigi arvel

märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,06% päevas. Viivist hakatakse

arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude täieliku laekumise päeval.

4.10. Müüjal on õigus tarbijalt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta ettemaksu, mille

suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu elektrienergia tarbimise alusel määratud

2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui:

4.10.1. tarbija on viimase 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul osaliselt või täielikult jätnud

vähemalt teistkordselt elektrilepingu alusel esitatud arve tähtaegselt tasumata või

4.10.2. müüjal on põhjendatud kahtlus tarbija maksevõime osas.

4.11. Punktis 4.10 nimetatud ettemaks tagastatakse müüja poolt tarbijale elektrilepingu

lõpetamisel kui kõik tarbija kohustused müüja ees on nõuetekohaselt täidetud.

4.12. Kui tarbija on omal algatusel teinud müüjale ettemaksu, ei ole müüjal kohustust maksta

ettemaksu eest intressi. Tarbija soovil arvestab müüja ettemaksu tulevaste arvete katteks või

tagastab ettemaksu tarbijale.

 

5. ELEKTRILEPINGU JA TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS

5.1. Elektrileping jõustub elektrilepingu sõlmimisega. Elektrimüügi alguskuupäev lepitakse

kokku elektrilepingus võttes arvesse õigusaktides sätestatud avatud tarnija vahetamise ja/või

uue avatud tarne lepingu kehtimahakkamise tähtaegu.

5.2. Elektrileping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu, milles lepitakse kokku elektrilepingus või

mis tuleneb tarbija valitud hinnapaketi tingimustest.

5.3. Kehtivad tüüptingimused on avaldatud müüja veebilehel ja need kohalduvad kõigile

jõusolevatele ja sõlmitavatele elektrilepingutele sõltumata sellest, kas need on vahetult

elektrilepingule lisatud või mitte.

5.4. Elektrileping lõpeb:

5.4.1. tähtajalise elektrilepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele

kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis vähemalt 30

(kolmkümmend) päeva enne elektrilepingu kehtivusaja lõppu elektrilepingu lõpetamise soovist.

Kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse elektrileping pikenenuks samaks tähtajaks

elektrilepingus ja kehtivates tüüptingimustes sätestatud tingimustega;

5.4.2. poolte kokkuleppel;

5.4.3. ühe poole poolt elektrilepingust taganemisel või ülesütlemisel õigusaktides,

elektrilepingus või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;

5.4.4. äritarbija lõppemisel;

5.4.5. võrgulepingu lõppemisel;

5.4.6. elektrilepingus, tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud muul alusel.

5.5. Tarbija teatab tähtajalise või tähtajatu elektrilepingu ülesütlemisest (sh avatud tarnija

vahetamisel või üldteenusele üleminekul) müüjale ette 30 (kolmkümmend) päeva.

5.6. Füüsilisest isikust tarbijal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14

(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates elektrilepingu sõlmimise kuupäevast,

teavitades sellest müüjat kas kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis.

5.7. Müüja võib tarbija taotlusel lühendada tüüptingimustes sätestatud elektrilepingu ülesütlemise tähtaega.

5.8. Müüjal on õigus küsida juriidilisest isikust tarbijalt tähtajalise elektrilepingu ennetähtaegse

lõpetamise korral elektrilepingus kokkulepitud lepingu lõpetamise tasu.

5.9. Müüjal on õigus elektrileping 30 (kolmekümne) päevase etteteatamistähtajaga üles öelda,

kui tarbija mõõtepunktis on elektrikatkestus kestnud vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva, mille

tõttu ei ole müüjal olnud võimalik elektrilepingu alusel müüa tarbijale elektrienergiat.

5.10. Müüja võib elektrilepingu üles öelda enne kokkulepitud tähtpäeva või tüüptingimustes või

õigusaktis sätestatud etteteatamistähtaja lõppu, kui elektrilepingus kokkulepitud mõõtepunkt on

võõrandatud ning tarbijal puudub selle kasutamiseks seaduslik alus.

5.11. Kui tarbija on ületanud maksetähtpäeva ega ole tasunud võlga müüja poolt antud

täiendavaks mõistlikuks tähtajaks, on müüjal õigus elektrileping üles öelda teatades sellest

tarbijale 30 (kolmkümmend) päeva ette.

5.12. Elektrilepingu lõppemisel lõpeb müüja poolt elektrilepingu alusel elektrienergia müük

tarbijale. Kui elektrilepingu lõppemisega ei kaasne elektrikatkestust mõõtepunktis ja tarbija ei

ole sõlminud uut elektrilepingut, kuid elektrienergia tarbimine jätkub, tarbib tarbija elektrilepingu

lõppemisest edasi võrguettevõtja või tema nimetatud müüja poolt osutatavat üldteenust või avatud tarnet.

5.13. Elektrilepingu lõppemisel maksab tarbija arvel näidatud tähtpäevaks müüjale kõik

elektrilepingust ja tüüptingimustest tulenevad tasumisele kuuluvad tasud.

5.14. Elektrilepingu lõppemisel mis tahes põhjusel kohaldatakse ka pärast elektrilepingu

lõppemist neid sätteid, mis oma olemuse tõttu reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi pärast

elektrilepingu lõppemist.

 

6. ELEKTRILEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAPAKETI MUUTMINE

6.1. Elektrilepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muul elektrilepingus või

tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alusel.

6.2. Müüja võib elektrilepingus kokkulepitud juurdehindlust ja lepingu püsitasu ühepoolselt

muuta, kui selle muutmise vajaduse tingivad müüjate vaheline konkurentsiolukord, muutused

elektriturul, muutused õigusaktides või muutused elektri kui kauba kauplemistingimustes,

teatades sellest tarbijale nii oma veebilehel kui tarbijale saadetaval arvel ette vähemalt 45

(nelikümmend viis) kalendripäeva. Tarbijal on õigus juurdehindluse või püsitasu muutmisega

mittenõustumise korral elektrileping etteteatamistähtaegu järgimata kirjalikus või kirjalikku

taasesitamist võimaldavas vormis müüjale saadetava teatega üles öelda, sellisel juhul tarbijale

muudetud juurdehindlus või püsitasu ei kohaldu. Kui tarbija elektrilepingut 30 (kolmekümne)

päeva jooksul arvates juurdehindluse või püsitasu muutmisest teavitava arve kättesaamisest

üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda juurdehindluse või

püsitasu muutmisega ja muudetud juurdehindlus või püsitasu loetakse selle kehtimahakkamisest

poolte vahel kokkulepituks ning elektrileping juurdehindluse või püsitasu osas muudetuks.

6.3. Müüjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta, kui selline vajadus tuleneb

õigusaktidest, elektriturul toimuvatest olulistest muudatustest, müüja tegevuse olulistest

muudatustest, elektri kui kauba kauplemistingimuste olulistest muutustest, riigiasutuste või

vastavaid volitusi omavate muude isikute (nt süsteemihaldur) poolt esitatud nõuetest. Müüja

avaldab tüüptingimuste muudatused oma veebilehel ning teavitab tarbijat tüüptingimuste

muutmisest tarbijale saadetaval arvel vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne kavandatavate

muudatuste jõustumist. Tarbijal on tüüptingimuste muudatustega mittenõustumise korral õigus

elektrileping etteteatamistähtaegu järgimata kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas

vormis müüjale saadetava teatega üles öelda. Kui tarbija elektrilepingut 30 (kolmekümne)

päeva jooksul arvates tüüptingimuste muudatuste kehtima hakkamisest teavitava arve

kättesaamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda

tüüptingimuste muutmisega ja muudetud tüüptingimused saavad nende kehtimahakkamisel

elektriepingu lahutamatuks osaks.

6.4. Kui tarbija soovib muuta elektrilepingus kokkulepitud hinnapaketti, teatab ta müüjale oma

soovist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 (kolmkümmend)

päeva ette. Hinnapaketi muutmine toimub kehtiva elektrilepingu lõpetamise ning uue

elektrilepingu sõlmimisega. Tähtajalises elektrilepingus kokkulepitud hinnapaketi muutmisel

kohaldub tüüptingimuste punktis 5.8 sätestatud müüja õigus nõuda juriidilisest isikust tarbijalt

elektrilepingus kokkulepitud lepingu lõpetamise tasu. Uus hinnapakett hakkab kehtima poolte

vahel kokkulepitud kuupäevast, kuid mitte varem kui etteteatamistähtaja lõpule järgneva kalendrikuu vahetusest.

 

7. VASTUTUS

7.1. Pooled vastutavad õigusaktis, elektrilepingus ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste

mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuste rikkumine) eest elektrilepingus,

tüüptingimustes ja õigusaktides sätestatud korras.

7.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju.

Muu kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

7.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav.

7.4. Müüja ei vastuta võrguettevõtja võrguteenuste kvaliteedi, võrguettevõtja või tarbija

elektripaigaldistes toimuva elektrikatkestuste, andmelao toimimise tõrgete ega süsteemihalduri

või võrguettevõtja korraldusel toimuva tarbimise piiramise eest.

 

8. VOLITUSED, TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD

8.1. Elektrilepingu sõlmimisega võib tarbija anda müüjale volituse teha kõiki toiminguid ja

tehinguid, mis on vajalikud mõõtepunktis seni avatud tarnet osutanud avatud tarnija

vahetamiseks müüja vastu, sealhulgas avatud tarnija vahetamiseks vajalik andmevahetus

võrguettevõtja, andmelao ja eelmise avatud tarnijaga. Kui pooled müüjale eelnimetatud volituse

andmises kokku ei lepi, teeb kumbki pool ise õigusaktist tulenevad toimingud selleks, et tarbija

avatud tarnija vahetuks. Müüja annab tarbijale vajadusel sellekohast informatsiooni.

8.2. Õigusaktist, elektrilepingust ja tüüptingimustest tulenevad teated ning nõusolekud

loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on

elektrilepingus, tüüptingimustes või õigusaktis nõutavas vormis edastatud teisele poolele

elektrilepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.

 

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Elektrilepingust tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.

9.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle

alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

9.3. Kodutarbija võib elektrilepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidlusi lahendava komisjoni poole.

9.4. Elektrilepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.

 

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. Füüsilisest isikust tarbija isikuandmete vastutav töötleja on müüja – Imatra Elekter AS

(registrikood 10224137, e-post [email protected], postiaadress Tööstuse 2,Haapsalu 90506).

Müüja volitatud töötlejate nimed ja nende kontaktandmed on kättesaadavad müüja veebilehel.

10.2. Müüja tagab füüsilisest isikust tarbija isikuandmete kaitsmise ja töötlemise vastavuses õigusaktidega.

10.3. Müüja töötleb füüsilisest isikust tarbija ja tema esindaja isikuandmeid, sh füüsilisest

isikust tarbija nime, isikukoodi, sünniaega, isikut tõendava dokumendi andmeid,

aadressi, tarbimisandmeid, arveldusandmeid ja füüsilisest isikust tarbija poolt müüjale

enda või enda poolt volitatud isikute kohta edastatud kontaktandmeid eelkõige

füüsilisest isikust tarbija või tema esindaja tuvastamiseks, teenindamiseks, arvete

ning teabe edastamiseks ja muude elektrilepingu täitmiseks, sõlmimiseks või selle

täitmise tagamiseks vajalike teadete saatmiseks ja toimingute tegemiseks.

10.4. Müüjal on õigus salvestada ja säilitada elektrilepingu täitmise või selle täitmise

tagamise eesmärgil ning ärilise teabevahetuse teostamiseks pooltevahelisi kõnesid ja

kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude tarbija

poolt tehtud toimingute tõendamiseks ja tarbija teenindamiseks.

10.5. Täpsem teave füüsiliste isikute andmete töötlemise tingimuste kohta on kättesaadav

müüja veebilehel.

 

Tüüptingimused pdf formaadis saate alla laadida siit