Elektritootjad on jaotatud neljaks eraldi kategoorikas vastavalt tootmisvõimsusele, millest tuleneb ka erinev liitumisprotseduur:

D-tüüpi tootmismooduli liitumine Imatra Elekter AS võrguga ei ole võimalik.

Garantiikiri tootmissuunalise liitumistaotluse tagatise tasumiseks

 

08.01.2024  seisuga töös olevad elektritootjate taotlused ja lepingud

Kulutused, mis tehakse seoses elektritootja liitumisega elektrivõrku, tasub liituja vastavalt tegelikele kulutustele. Suuremate tootmisvõimsuste juures on lisaks jaotusvõrgus tehtavatele elektrivõrgu ehitustöödele vajalik arvestada ka võimalike kulutustega põhivõrguettevõtja (Elering AS) võrgus.