Meie elektrivõrguga saavad liituda ainult tarbimiskohad, mis asuvad meie teeninduspiirkonnas (Läänemaa, Põhja-Pärnumaa endise Läänemaa piires ja Viimsi vald).

Liitumistasu suurus sõltub sellest, kas liitumispunkt asub kindlaksmääratud piirkonnas ja kui suure peakaitsme oled valinud.

Liitumistasu teada saamiseks, esita taotlus. Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

 

                                  Liitumistasu alates 01.01.2021 (hinnad käibemaksuga)
   Kindlaks määratud piirkonnas* kuni 31.12.2023 Kindlaksmääratud piirkonnas alates 01.01.2024 Väljaspool kindlaks määratud piirkonda
 Hind, €/Amper  Hind, €/Amper Hind, €/Amper 
Uus võrguühendus 91,20 92,72

Vastavalt tegelikele kuludele

Olemasoleva peakaitsme suurendamine 91,20 92,72

Vastavalt tegelikele kuludele

Üleminek ühefaasiliselt võrguühenduselt kolmefaasilisele 42,00 42,70

Vastavalt tegelikele kuludele

Projektijuhtimise tasu 0,00 0,00 3% liitumistasu suurusest

* Kindlaks määratud piirkond – piirkond,  kus kliendi liitmiseks elektrivõrguga on vaja madalpingel ehitada või rekonstrueerida kuni 200 meetrit elektriliini ning ei kaasne töid alajaamas või keskpingevõrgus.

Elektrivõrguga liitumise ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika leiate siit

Elektrivõrguga liitumise tüüptingimused leiate siit

Kui Te soovite meie elektrivõrguga liituda, siis palume Teil täita ja meile saata elektrivõrguga liitumise avaldus. Me vaatame selle üle ja informeerime Teid järgmistest tegevustest esimesel võimalusel.

Saada liitumistaotlus

Alates 01.02.2020 lisandub väljaspool kindlaks määratud piirkonda liitumistele ja muudele kalkulatsiooni alusel tehtavatele teenustöödele projektijuhtimise tasu 3% liitumistasu maksumusest.  Tasu miinimumsumma on seejuures 60,00 eurot ilma käibemaksuta.

 

nupp

 

 

Audit elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta

Enne Teie poolt teostatud elektritööde vastuvõtmist ja kinnitamist vastavalt Seadme ohutuse seadusele (SeOS), tuleb läbi viia kastutusele võtmisele eelnev audit. Kuni 35 A madalpingelise ajutise elektripaigaldise puhul ei pea kasutusele võtmisele eelnevat auditit tegema, kui elektripaigaldise ehitaja kinnitab kirjalikult mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni alusel elektripaigaldise nõuetele vastavust ja kasutamise ohutust . Kõigi enda poolt tehtud tööde eest vastutab liituja poolt tellitud elektritööde ettevõtja, kuid elektripaigaldise nõuetekohasuse eest vastutab ikkagi selle valdaja, kes ka otsustab, millal elektripaigaldis pingestada. Seetõttu elektripaigaldise valdaja  esitab sellele võrguettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas elektripaigaldis asub,  elektripaigaldise pingestamise taotluse. Taotluse esitamisega deklareerib valdaja, et tema valduses olev elektripaigaldis on pingestamiseks valmis. Sellega võtab ta endale vastutuse pingestamisega kaasneda võivate kahjude ja ohtude eest. Võrguettevõtja pingestab elektripaigaldise taotluse alusel pärast SeOS § 12 alusel asutatud tehnilise järelevalve infosüsteemist kindlaks tegemist, et elektripaigaldisele on tehtud audit, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu.

Kuni 35 A madalpingelise ajutise elektripaigaldise puhul palume lisada pingestamise taotlusele elektripaigaldise ehitaja poolt valjastatud nõuetekohasuse deklaratsioon.

Varem võrku ühendatud elektripaigaldiste puhul on kasutusele võtmisele eelnev audit vaja teostada juhul, kui paigaldise tehnilisi parameetreid muudetakse oluliselt ( Ehitusseadustik § 4 lõige 3 ).  Oluliseks muudatuseks võib lugeda 1-faasilise võrguühenduse asendamist 3-faasilise võrguühendusega.

Kasutuses olevas nõuetekohases madalpingepaigaldise osas, mille toiteliini ees oleva kaitseaparatuuri nimivool on kuni 35 amprit (määrus nr 86 § 11 lg 4), piisab elektripaigaldise ehitaja kirjalikust kinnitusest (deklaratsioonist) ehitatud elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta.

Saada deklaratsioon

Lae alla deklaratsioon ja täida    [Deklaratsioon eelnevalt salvestada arvutisse ja siis täita]

    Manus:

    Saada pingestamise taotlus

    Lae alla taotlus ja täida   [Taotlus eelnevalt salvestada arvutisse ja siis täita]

      Manus: