Imatra Elekter AS võrgulepingu tüüptingimused elektrienergia tootjale

Kehtivad alates 01.04.2018 (kinnitatud Konkurentsiameti otsusega nr. 7-10/2018-007)

 

 

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi “võrguettevõtja” või “pool”) võrgulepingu tüüptingimused (edaspidi “tüüptingimused”) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrguteenuste osutamist elektrienergia tootjale (edaspidi “tootja” või “pool”):

1.1.1. kellel on võrguettevõtjaga tarbimis- ja tootmistingimused võrgulepingus kokku lepitud;

1.1.2. kelle tegevus elektrienergia tootjana on kooskõlas õigusaktidega;

1.1.3. kellele on õigusaktis sätestatud juhtudel Konkurentsiameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba elektrienergia tootmiseks.

1.2. Tüüptingimused reguleerivad tootjale võrguteenuste osutamist ka sel ajal, kui tootja tootmisseadmed talitlevad tarbimisrežiimil ja tootja on elektrienergia tarbija.

1.3. Tüüptingimused ei reguleeri tootjale elektrienergia müümist ega tootjalt elektrienergia ostmist.

1.4. Mikrotootmisseadmete ja nende kaitseseadmete ühendamise ning talitlemise kohta kehtestab võrguettevõtja eraldi tehnilised tingimused, mis on mikrotootjate võrgulepingu lahutamatuks osaks.“ 1.5. Võrguettevõtja poolt tootjale elektrienergia müük üldteenusena või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine on reguleeritud võrguettevõtja veebilehel avaldatud asjakohaste tüüptingimustega. Võrguettevõtja võib kasutada võrgulepingus sätestatud tootjaga ja mõõtepunktiga seotud mistahes andmeid selleks, et tagada tootjale üldteenuse osutamine või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine nimetatud tüüptingimuste alusel. 1.6. Võrguettevõtja järgib võrguteenuste osutamisel turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtet ja tootja tootmis- ning tarbimisandmete töötlemisel konfidentsiaalsuse kohustust õigusaktis sätestatud korras.

 

2. MÕISTED

2.1. Võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.

2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:

2.2.1. edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh);

2.2.2. edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00 (mõõtühik senti/kWh);

2.2.3. edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00, suveajal kell 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik- senti/kWh);

2.2.4. EIC koodid – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sh avatud tarnija valimiseks ja vahetamiseks toimuv andmevahetus; 2.2.5. elektrikatkestus – võrguettevõtja võrgus, liitumispunktis ja/või mõõtepunktis elektrivarustuse osaline või täielik katkemine või katkestamine või võrguühenduse läbilaskevõime piiramine, millega võib kaasneda ka võrguühenduse katkemine või katkestamine ja mille tulemusel tootja elektripaigaldis ei tööta normaaltingimustel ja/või puudub toodetud elektrienergia võrku andmise võimalus;

2.2.6. mikrotootja – tootja, kes toodab elektrienergiat ühe või mitme tootmisseadme abil, mille

netovõimsus kokku on kuni 15 kW.

2.2.7. mikrotootmisseade – kohtkindel tootmisseade või elektri tootmise režiimis salvestusseade, mille faasinimivool ei ületa 25A kas ühe- või kolmefaasilises 230/400 V madalpingevõrgus. Mitme tootmisseadme korral ei tohi liitumispunktis nende summeeritud nimivoolud ühes faasis ületada 25A.

2.2.8. nõuetekohane tootmisseade – elektrienergia tootmiseks ettenähtud elektripaigaldis, sh elektri tootmise režiimis salvestusseade, mis vastab tegevusloa tingimustele ja õigusaktis, standardis, tehnilistes eeskirjades ja normides ettenähtud nõuetele; on läbinud edukalt katsetusperioodi, mille kohta on katsetustulemuste alusel väljastatud nõuetekohasust kinnitav dokument;

2.2.9. tootmistingimused – pingesüsteem, tootmisvõimsus, elektrivarustuse lubatud katkestusaeg või elektrivarustuse taastamise aeg, liitumispunkti ja mõõtepunkti (mõõtepunktide) asukohad, tootmisseadmete arv ja tüüp ja võimsus, kaitse- ja juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning sätted, mõõteseadmete funktsionaalsus, muud võrguettevõtja poolt tootmistingimustena käsitletavad tehnilised tingimused;

2.2.10. võrgutasud – võrguettevõtja hinnakirjas ettenähtud tasud, mida võrguettevõtja võib õigusakti, võrgulepingu või tüüptingimuste alusel tootjalt küsida;

2.2.11. võrguteenus – õigusaktis, võrgulepingus ja tüüptingimustes ette nähtud korras liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimaldamine, elektrienergia edastamine liitumispunktini või alates liitumispunktist, nõuetekohase mõõteseadme paigaldamine võrgus edastatud või võrku antud elektrienergia koguste mõõtmiseks või määramiseks, mõõtepunktis elektrienergia koguste ja võrguteenuste mahu mõõtmine või määramine, mõõteandmete kogumine ja töötlemine, lisateenuste osutamine;

2.2.12. võrguühenduse kasutusvõimsus – tunni keskmine mõõdetud või arvutatud aktiivvõimsus (mõõtühik – kW (kilovatt)) võrgust tarbimise ja võrku andmise suunas eraldi

2.2.13. võrguühenduse läbilaskevõime – poolte vahel kokku lepitud võrguühenduse maksimaalne kasutusvõimsus või kaitseseadme nimi- või sättevool elektrienergia tarbimiseks ja võrku andmiseks eraldi.

 

3. VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE JA KVALITEEDINÕUDED

3.1. Võrguettevõtja osutab tootjale õigusaktides, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras võrguteenuseid. Võrguettevõtja annab tootjale soovi korral selgitusi võrguteenuste ja võrgutasude kohta ning avaldab vastava teabe oma veebilehel.

3.2. Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral on ette nähtud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.”

3.3. Võrguettevõtja ei vastuta pingekvaliteedi ega elektrikatkestuse eest peale

liitumispunkti tootja elektripaigaldises.

3.4. Võrguühenduse ja võrguteenuste osutamise tehnilised tingimused määrab võrguettevõtja.

3.5. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Tootja ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.

3.6. Normaalolukorras lähtuvad pooled põhimõttest, et nii võrku antav kui ka võrgust võetav reaktiivvõimsus oleks minimaalne. Võrku antava või võrgust võetava reaktiivvõimsuse lubatud kõikumine peab jääma piiridesse kuni ±5% tootmisseadme, sh elektrijaama nimiaktiivvõimsusest.

3.7. Võrguettevõtjal on õigus keelduda võrguteenuste osutamises õigusaktis sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõtja põhjendab tootjale oma keeldumist.

 

4. NÕUDED ELEKTRIPAIGALDISTELE JA ELEKTRI- JA MÕÕTESEADMETELE

4.1. Pooled tagavad, et võrgulepingu nõuetekohaseks täitmiseks vastavad nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised, elektri- ja mõõteseadmed ning nende käit õigusaktidele, standarditele ja tehnilistele eeskirjadele ja normidele.

4.2. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemis häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist. Samuti kasutavad pooled elektripaigaldisi ja -seadmeid nii, et teiste isikute elektripaigaldistele, elektri- ega mõõteseadmetele ei tekiks õigusaktidele või eeskirjadele mittevastavaid kõrvalmõjusid või häireid.

4.3. Tootja (välja arvatud mikrotootja) täidab elektrisüsteemi varustuskindluse tagamiseks, avariiolukordade selgitamiseks ja likvideerimiseks süsteemihalduri ja võrguettevõtja juhiseid ja korraldusi.

4.4. Tootja (välja arvatud mikrotootja) kooskõlastab vajadusel eelnevalt võrguettevõtjaga

oma elektripaigaldiste remondigraafikud.

4.5. Tootja tagab 5 (viie) tööpäeva jooksul võrguettevõtjalt teate saamisest ligipääsu tootja valduses paiknevatele võrguettevõtja elektripaigaldistele, elektri- ja mõõteseadmetele. Jaotusvõrgu talitlust ohustavate häirete ja probleemide korral tagab tootja võrguettevõtjale elektripaigaldiste kontrolli võimaluse esimesel võimalusel,

kuid mitte hiljem kui 24 h jooksul.

4.6. Võrguettevõtjale eelnevalt esitatud nimekirjas toodud piisava kvalifikatsiooniga tootja poolt volitatud isikutel on õigus päevasel ajal kontrollida tootja elektripaigaldisi võrguettevõtja alajaamas, teatades sellisest soovist kirjalikult võrguettevõtjale vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette.

4.7. Kui mõõteseadme kontrollimisel selgub, et mõõteseadme viga on suurem kui lubatud, on poolel õigus nõuda võrguteenuste mahu ja riiklike koormiste (maksud, tasud) ümberarvestamist kuni 1 (üks) aasta tagasiulatuvalt. Võrguettevõtja mõõteseadme kontrollimise kulud tasub tootja üksnes juhul, kui mõõteseadme kontroll tehti tootja taotlusel ning kontrolliga ei tuvastata lubatust suuremat mõõteseadme viga. Tootja mõõteseadme kontrollimise kulud tasub võrguettevõtja üksnes juhul, kui mõõteseadme kontroll tehti võrguettevõtja taotlusel ning kontrolliga ei tuvastata lubatust suuremat mõõteseadme viga.

4.8. Olemasolevate tootmisseadmete asendamise tehnilistelt parameetritelt senis(t)est erineva(te) vastu või tootmisseadmete arvu muutuse lepivad pooled eelnevalt kokku.

4.9. Võrguettevõtjal on õigus rakendada elektrienergia tootjale tootmis- ja tarbimistingimuste muutmisel kuni 12-kuulist katseperioodi võrku antava elektrienergia parameetrite kontrollimiseks. Katseperioodi alguseks loetakse tootmisseadme(te) töö alustamist muudetud tootmis- ja tarbimistingimustel. Võrku antava elektrienergia parameetrite mittevastavuse korral nõuetele võib võrguettevõtja nõuda võrku antava elektrienergia parameetrite nõuetele vastavusse viimist või keelduda võrguteenuse osutamisest.

4.10. Kui tootja soovib kasutada elektrienergiat tootvat seadet, mis on püsivalt tootja elektripaigaldise kaudu ühendatud võrguga, sõlmib tootja võrguettevõtjaga täiendava liitumislepingu.

4.11. Elektrienergiat tootva seadme paralleeltöö võrguga ja/või elektrienergia koguste võrku andmine asjakohaseid sätteid sisaldavat liitumis- ja võrgulepingut sõlmimata ei ole lubatud ning lubatud võrguühenduse kasutusvõimsus võrku andmise suunal loetakse võrdseks nulliga.

4.12. Tootja tagab katkestuse korral elektrienergia tootmis- või salvestusseadme kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise võrgust.

4.13. Tootja saab oma elektriseadmeid kaitsta äikesega kaasneda võivate liigpingete vastu, paigaldades elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme.

4.14. Elektrivõrgus võivad esineda kiired pingemuutused sh. toitepinge lohud, mis võivad põhjustada häireid tootja elektriseadmete ja -tarvitite töös või põhjustada elektriseadmete ja -tarvitite kahjustumist. Tootja saab oma elektriseadmeid ja -tarviteid kiirete pingemuutuste eest kaitsta, paigaldades elektripaigaldisse vastavad kaitse- või lisaseadmed. Info kahju ennetamise kohta on kättesaadav võrguettevõtja veebilehelt.

4.15.Punktides 4.13 ja 4.14 nimetatud juhtudel võrguettevõtja ei hüvita tootjale elektriseadmete või -tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju.

 

5. RELEEKAITSE JA AUTOMAATIKA

5.1. Pooled hoiavad nende omandis või valduses olevate elektripaigaldiste releekaitse, automaatikaseadmed ja sündmuste salvestid töökorras.

5.2. Tootja elektripaigaldiste releekaitse ja automaatika peavad vastama võrguettevõtja kehtestatud tingimustele.

5.3. Võrguettevõtja annab tootjale kaitseseadmete sätete väärtused ja tehnilise informatsiooni võrguga ühendatava tootja elektripaigaldise ning võrgu kaitseseadmete ühilduvuse kohta.

5.4. Tootja teatab võrguettevõtjale tootja elektripaigaldise releekaitse või automaatika sätete muutustest kirjalikult vähemalt 2 (kaks) kuud ette ning kooskõlastab muutuste tegemise eelnevalt kirjalikult võrguettevõtjaga.

5.5. Kui lühise väljalülitamise aeg tootja elektripaigaldises ületab 0,1 sekundit, lepivad pooled

kokku releekaitse ühilduvuses.

 

6. ELEKTRIKATKESTUSED

6.1. Võrguettevõtjal on õigus teha või lubada elektrikatkestust võrgus ja/või liitumispunktis ja/või mõõtepunktis õigusaktis ettenähtud korda järgides järgmistel juhtudel:

6.1.1. avariiolukorras ja rikke korral;

6.1.2. kui tootja elektripaigaldis või selle hoidmine või kasutamine ei ole kooskõlas õigusakti nõuetega, võrgulepinguga, tüüptingimustega või võrguettevõtja poolt ette nähtud tehniliste tingimustega;

6.1.3. kui tootja ületab võrguühenduse lubatud läbilaskevõimet või kasutusvõimsust;

6.1.4. kui tootja on õigusliku aluseta teinud lülitustoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises;

6.1.5. erakorralises olukorras õigusaktiga sätestatud tingimustel tarbimise või tootmise piiramisel;

6.1.6. vääramatu jõu esinemisel;

6.1.7. võrgulepingu, elektrilepingu, võrguettevõtja poolt osutatava üldteenuse või avatud tarne tingimuste tootjapoolsel olulisel rikkumisel, sealhulgas võlgnevuse korral;

6.1.8. elektrienergia ebaseadusliku tarbimise ja/või võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise korral, sh võrgulepingu puudumise korral, välja arvatud juhul, kui võrguettevõtja ja elektrimüüja esitavad tarbitud võrguteenuse ja elektrienergia eest tootjale regulaarselt arveid ning tootja on arved õigeaegselt tasunud;

6.1.9. võrgus ehitus-, remont- või hooldustööde tegemiseks;

6.1.10. võrguettevõtja elektripaigaldistele, elektri- ja mõõteseadmetele ligipääsu takistamise korral;

6.1.11. tootja taotlusel tasudes elektrikatkestuse eest hinnakirja alusel;

6.1.12. muul õigusaktis sätestatud alusel.

6.2. Kui elektrikatkestus toimus tootjast tingitud põhjusel, taastab võrguettevõtja elektrivarustuse, kui tootja on kõrvaldanud elektrikatkestuse aluseks olnud asjaolu ja hüvitanud võrguettevõtjale elektrikatkestusega ning võrguühenduse taastamisega seotud põhjendatud kulud.

6.3. Elektrikatkestus, sh võrgu läbilaskevõime piiramine, ei vabasta tootjat võrgutasude maksmise kohustusest, kui õigusaktist ei tulene teisiti.

6.4. Tootja ei või võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitamistoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises ega taastada võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendust.

6.5. Pooled püüavad kummalegi poolele vajalikud elektrikatkestused võimalusel ühildada.

 

7. MÕÕTMINE

7.1. Edastatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu mõõdab või määrab ja mõõteandmed töötleb võrguettevõtja, kui õigusaktidest ja/või tüüptingimustest ja/või võrgulepingust ei tulene, et tootja poolt toodetud ja tarbitud elektrienergia mõõtmise korralduse, mõõtmise, mõõteandmete töötlemise ning mõõteandmete edastamise kohustus on tootjal endal.

7.2. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramise kord on sätestatud

majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

7.3. Tootjast sõltumatul põhjusel nõuetekohase mõõteseadmega mõõtmata elektrienergia võrku andmise või võrgust võtmise korral määrab võrguettevõtja elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu võttes aluseks sarnaste päevade või tundide mõõteandmed. Võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogus ja osutatud võrguteenuste maht määratakse sellise meetodiga võrgulepingu sõlmimisest või viimasest mõõteseadme tehnilisest kontrollimisest kuni nõuetekohase mõõtmise taastamiseni, kuid mitte üle 1 (ühe) aasta tagasiulatuvalt.

7.4. Mõõteseadmelt mõõteandmete kogumist ei loeta mõõtepunkti ega mõõteseadme tehniliseks kontrolliks.

7.5. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist tootja pool, siis liidetakse mõõdetud kogustele ja mahtudele arvutuslikult määratud kaod. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist võrguettevõtja pool, siis lahutatakse mõõdetud kogustest ja mahtudest arvutuslikult määratud kaod.

7.6. Võrguettevõtja avaldab oma veebilehel teabe selle kohta, kuidas tootja pääseb ligi oma tootmis- ja tarbimisandmetele, mille kogumise eest vastutab võrguettevõtja, ning esitab tootja soovi korral õigusaktis sätestatud juhtudel ja korras talle tasuta tema tootmis- ja tarbimisandmed.

7.7. Võrguettevõtja teeb tootja valitud elektrimüüjale kättesaadavaks mõõteandmed tarbimise ja/või võrku andmise ning andmed tarbimiskoha kohta õigusaktis sätestatud korras.

 

8. TASUD JA ARVELDAMINE

8.1. Tootja tasub võrgutasusid, muid võrguteenuse osutamisega kaasnevaid tasusid, riiklikke koormisi (maksud, tasud) õigusaktis, võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas ettenähtud korras ning ulatuses.

8.2. Arvestus- ja arveldusperioodiks on 1 (üks) kalendrikuu, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

8.3. Tootja maksab võrguettevõtjale edastamistasu tema poolt tarbitud elektrienergia koguse

ja valitud hinnapaketi alusel.

8.4. Arve väljastatakse tootjale kas paberkandjal või elektrooniliselt ja see tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtjale.

8.5. Võrguettevõtjal on õigus lükata arve koostamine ja esitamine tootjale edasi seni, kuni arve summa on väiksem võrguettevõtja veebilehel avaldatud minimaalsest arve summast, ning esitada arve alles vastava

minimaalse summa ületamisel.

8.6. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (võrguettevõtte kulutused, viivised, intressid, leppetrahvid, riiklikud koormised), teiseks loetakse kaetuks võrguettevõtte poolt tootjale üldteenuse osutamisest või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamisest tekkinud põhikohustused ning viimases järjekorras loetakse kaetuks võrgulepingust ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

8.7. Kui tootja ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus tootjalt nõuda kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,06% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude täieliku laekumise päeval.

8.8. Kui võrguteenuste tegelik maht erineb tootjale esitatud arvel näidatud võrguteenuste mahtudest, võib võrguettevõtja esitada tootjale uue arve või korrigeerida järgmise arveldusperioodi arvet.

8.9. Võrguettevõtja võib tootjalt küsida ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu sissejääva 2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui tootja:

8.9.1. on võlgu võrgulepingust või üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või avatud tarne ahela katkemisel võrguettevõttja poolt osutatud avatud tarne eest tasumisel;

8.9.2. tootja on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.

8.10. Ettemaks tagastatakse tootjale võrgulepingu lõppemisel kui kõik tootja kohustused võrguettevõtja ees on nõuetekohaselt täidetud.

8.11. Kui tootja on omal algatusel teinud võrguettevõtjale ettemaksu, ei ole võrguettevõtjal kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Tootja soovil arvestab võrguettevõtja ettemaksu tulevaste arvete katteks

või tagastab ettemaksu tootjale.

8.12. Võrguettevõtja ei tasu tootjale ettemaksu eest intressi.

8.13. Tootja valitud hinnapakett hakkab kehtima poolte vahel kokkulepitud päevast.

8.14. Kui võrguettevõtja muudab hinnakirja ja tootja ei avalda hiljemalt hinnakirja muudatuste jõustumise ajaks ise võrguettevõtjale soovi vahetada seoses sellega hinnapaketti, vahetab võrguettevõtja tasuta tootja kehtiva hinnapaketi tema hinnangul kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu. Kui tootja võrguettevõtja poolse hinnapaketi asendusega ei nõustu, on tootjal õigus valida endale uus hinnapakett tasuta. Uus hinnapakett hakkab kehtima tootja valikule järgnevast arveldusperioodist.

8.15. Võrguettevõtjal on õigus küsida hinnapaketi vahetamise eest tootjalt tasu hinnakirjas

sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

9. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA KEHTIVUS

9.1. Võrguleping jõustub võrgulepingus kokku lepitud ajal. Võrguleping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu, milles lepitakse samuti kokku võrgulepingus.

9.2. Tüüptingimused ja võrguettevõtja hinnakiri kehtivad kõigi jõusolevate võrgulepingute ja sõlmitavate võrgulepingute kohta sõltumata sellest, kas need on vahetult võrgulepingule lisatud või mitte.

9.3. Võrguteenusele kohalduvad hinnatingimused (välja arvatud mikrotootjate puhul):

9.3.1. Tootja, kelle elektripaigaldise liitumispunkt 0,4 kV pingel on üle 63 A, maksab võrguteenuste eest „Hinnakiri 0,4 kV liitumispunktis üle 63 A“ alusel.

9.3.2. Tootja, kelle liitumispunkt asub keskpingel, tasub võrguühenduse kasutusvõimsuse tasu igakuuliselt mõõdetud maksimaalse kasutusvõimsuse eest kas tootmis-või tarbimissuunaliselt võrguühenduselt.

9.4. Võrguleping lõpeb:

9.4.1. tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõpetamisest; kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse võrguleping pikenenuks samaks tähtajaks ja samadel tingimustel;

9.4.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;

9.4.3. võrgulepingu ülesütlemisel õigusaktides, võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;

9.4.4. äriühingust tootja lõppemisel;

9.4.5. tootjale elektrienergia tootmiseks antud tegevusloa kehtivuse lõppemisel;

9.4.6. muul õigusaktis ettenähtud alusel.

9.5. Tootja teatab tähtajalise või tähtajatu võrgulepingu ülesütlemisest võrguettevõtjale ette 30 (kolmkümmend) päeva. 9.6. Kui tarbimiskoht on hävinud või tootja ei ole kasutanud võrguteenuseid muul põhjusel järjest enam kui 3 (kolme) aasta jooksul, võib võrguettevõtja võrgulepingu üles öelda.

9.7. Võrgulepingu lõpetamise või taganemise soovist tuleb teisele poolele teatada kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas (sh elektroonilises) vormis või võrguettevõtja veebilehel iseteeninduse kaudu.

9.8. Kui pool ütleb võrgulepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust ei pea säilitama. Võrguühenduse taastamiseks peab tootja tasuma võrguettevõtjale selleks tehtavad kulud.

9.9. Tootja võimaldab võrguettevõtjale võrgulepingu lõppemisel mõõteseadme ülevaatuse ja vajadusel elektrikatkestuse tegemise liitumis- ja/või mõõtepunktis.

 

10. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE

10.1. Võrgulepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alustel kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis, samuti võrguettevõtja veebilehel iseteeninduses.

10.2. Võrguettevõtjal on õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi ja hinnakirja. Võrguettevõtja annab tootja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta. Tootjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

 

11. VASTUTUS

11.1. Pooled vastutavad õigusaktis, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi “kohustuse rikkumine”) eest õigusaktides sätestatud korras.

11.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

11.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks tulekahju, majandusblokaad, streik, terrorismiakt, eriolukorra või erakorralise seisukorra väljakuulutamine, süsteemihalduri tegevus elektrivõrgus varustuskindluse tagamiseks, elektri tootmise või tarbimise piiramine õigusaktis, võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras, võrgus esinevad ettenägematud rikked).

11.4. Kui õigusaktis, standardis või tehnilistes eeskirjades on teatud asjaolu sõnaselgelt loetud vääramatuks jõuks (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), on selline asjaolu kohustuse rikkumist vabandav. Samuti on vabandatav kohustuse rikkumine, mis on tingitud võrgulepingu pooleks mitteoleva teise turuosalise (süsteemihaldur, teine võrguettevõtja, tootja, tarbija) tegevusest või tegevusetusest, sh tema elektripaigaldise mittenõuetekohasest toimimisest.

11.5. Tootja vastutab tema valduses paiknevate võrguettevõtja elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest ning teavitab võrguettevõtjat nende rikkumisest või kaotsiminekust, samuti ebaseadusliku elektrienergia tarbimise ning võrguteenuste kasutamisest või sellisest kahtlusest. 11.6. Võrku antava elektrienergia parameetrite nõuetele mittevastavuse korral võib võrguettevõtja nõuda võrku antava elektrienergia parameetrite nõuetele vastavusse viimist või keelduda tootjale võrguteenuste osutamisest. 11.7. Kui mõõtesüsteemi või selle osa kahjustamise või kaotsimineku põhjustas tootja, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus-, asendus- või ümberehituskulud.

 

12. TEAVITAMINE

12.1. Õigusaktist, võrgulepingust, tüüptingimustest ja hinnakirjast tulenevad teated ning tahteavaldused loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.

12.2. Tootjal on õigus võrguettevõtjalt muuhulgas saada teavet:

12.2.1. mõõteseadme, selle juurde kuuluvate lülitite ning nendel asuvate plommide kohta;

12.2.2. avariiolukorra põhjuste kohta, mis võisid mõjutada tootja elektripaigaldisi, elektri- ja mõõteseadmeid. 12.3. Võrguettevõtjal on õigus tootjalt muuhulgas saada teavet:

12.3.1. võrgu töörežiimide planeerimiseks;

12.3.2. tootja elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning toodetava elektrienergia parameetrite kohta.

12.4. Võrguettevõtja teavitab tootjat plaanilistest elektrikatkestustest oma veebilehel, e-kirja või telefonile edastatava lühisõnumi vahendusel vähemalt 2 (kaks) päeva ette.

12.5. Võrguettevõtja teavitab muudest elektrikatkestustest ja lülitustoimingutest tootjat õigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras.

12.6. Tootja võtab tarvitusele abinõud temale elektrikatketusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ära hoidmiseks.

12.7. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete, sh tootja käidukorraldaja andmete muutumisest teavitatakse teist poolt 7 (seitsme) päeva jooksul.

 

13. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

13.1. Võrgulepingust tulenevad vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.

13.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

13.3. Füüsilisest isikust tootja, kes ei tegutse majandus või kutsetegevuses, võib võrgulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidlusi lahendava komisjoni poole.

13.4. Võrgulepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.

 

14. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

14.1. Füüsilisest isikust tootja isikuandmete vastutav töötleja on võrguettevõtja – Imatra Elekter AS (registrikood 10224137, e-post [email protected], postiaadress Tööstuse 2, Haapsalu 90506).

Võrguettevõtja volitatud töötlejate nimed ja nende kontaktandmed on kättesaadavad võrguettevõtja veebilehel.

14.2. Võrguettevõtja tagab füüsilisest isikust tootja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise vastavuses õigusaktidega.

14.3. Võrguettevõtja töötleb füüsilisest isikust tootja ja tema esindaja isikuandmeid, sh füüsilisest isikust tootja nime, isikukoodi, sünniaega, isikut tõendava dokumendi andmeid, aadressi, tarbimisandmeid, arveldusandmeid ja füüsilisest isikust tootja poolt võrguettevõtjale enda või enda poolt volitatud isikute kohta edastatud kontaktandmeid eelkõige füüsilisest isikust tootja või tema esindaja tuvastamiseks, teenindamiseks, arvete ning teabe edastamiseks ja muude võrgulepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks vajalike teadete saatmiseks ja toimingute tegemiseks.

14.4. Võrguettevõtjal on õigus salvestada ja säilitada võrgulepingu täitmise või selle täitmise tagamise eesmärgil ning ärilise teabevahetuse teostamiseks pooltevahelisi kõnesid ja kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude tootja poolt tehtud toimingute tõendamiseks ja tootja teenindamiseks.

14.5. Täpsem teave füüsiliste isikute andmete töötlemise tingimuste kohta on kättesaadav võrguettevõtja veebilehel.

 

Tüüptingimused pdf formaadis saate alla laadida  siit