Imatra Elekter AS üldteenuse osutamise tüüptingimused

Kehtivad alates 01.04.2018 (kinnitatud Konkurentsiameti otsusega nr. 7-10/2018-007)


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi: võrguettevõtja või pool) üldteenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt elektrituruseaduses sätestatud juhtudel ja korras kodutarbijale, korteriühistule, korteriomanike ühisusele ja sellele äritarbijale, kelle tarbimiskoht on ühendatud võrguga madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu (edaspidi: väiketarbija või pool) elektrienergia müüki üldteenusena (edaspidi: üldteenus).

1.2. Tüüptingimused ei reguleeri väiketarbijale võrguteenuste osutamist, võrguleping tuleb väiketarbijal sõlmida võrguettevõtjaga eraldi.

1.3. Võrguettevõtja osutab väiketarbijale üldteenust, kui:

1.3.1. väiketarbija elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtja võrguga ja

1.3.2. väiketarbijal on liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguettevõtjaga sõlmitud kehtiv võrguleping ja

1.3.3. väiketarbijale ei müü muu isik muul õiguslikul alusel elektrienergiat ja

1.3.4. ei esine õigusaktis toodud muud alust üldteenuse osutamisest keeldumiseks.

1.4. Võrguettevõtja osutab üldteenust käesolevate tüüptingimuste alusel kasutades võrgulepingus kokkulepitud väiketarbija ja mõõtepunktiga seotud andmeid.

1.5. Võrguettevõtja järgib üldteenuse osutamisel väiketarbijate võrdse kohtlemise põhimõtet.

 

2. MÕISTED

2.1. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning võrgulepingus ja selle tüüptingimustes (edaspidi: võrguleping) toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.

2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:

2.2.1. avatud tarnija – isik, kes müüb väiketarbijale mõõtepunktis kogu vajaliku elektrienergia ja kannab mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust;

2.2.2. avatud tarnija vahetamine – õigusaktis toodud korras toimuv protsess, mille tulemusena vahetub mõõtepunktis väiketarbijale elektrienergiat müüv avatud tarnija;

2.2.3. üldteenus – võrguettevõtja poolt õigusaktis sätestatud alusel ja korras elektrienergia müük sellisele väiketarbijale, kelle elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtja võrguga ja kellele ei müü muul viisil elektrienergiat muu isik;

2.2.4. üldteenuse hind – üldteenuse korras vastaval kuul müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel võrguettevõtja poolt arvutatav elektrienergia hind, millele lisanduvad üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum;

2.2.5. tüüpkoormusgraafik – võrguettevõtte poolt koostatud ja Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud elektrienergia jagunemise ajagraafik, mida kasutatakse mittekaugloetavate mõõtesüsteemide mõõtmistulemuste jaotamiseks tundide lõikesse.

 

3. ÜLDTEENUSE OSUTAMINE

3.1. Võrguettevõtja osutab väiketarbijale õigusaktides ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras üldteenust. Võrguettevõtja annab väiketarbija soovi korral üldteenuse tüüptingimuste ja üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinna kohta selgitusi.

3.2. Üldteenuse osutamine algab ja lõppeb õigusaktis sätestatud tähtpäevast Võrguettevõtja on võrgulepingus kokkulepitud mõõtepunktis väiketarbijale üldteenuse osutamise ajal ainus avatud tarnija. Kui väiketarbija soovib mõõtepunktis hakata ostma elektrienergiat muult isikult või muul viisil tuleb tal sõlmida avatud tarnijaga asjakohane avatud tarne leping.

3.3. Mõõtepunktis üldteenusena müüdud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti ja/või võrgulepingu alusel võrguettevõtja.

3.4. Võrguettevõtjal on õigus keelduda väiketarbijale üldteenuse osutamisest õigusaktides või tüüptingimustes või võrgulepingus sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõtja põhjendab väiketarbijale oma keeldumist.

 

4. ÜLDTEENUSE TASU JA ARVELDAMINE

4.1. Arve koostamise aluseks on õigusaktis sätestatud korras arvutatud ja võrguettevõtja veebilehel avalikustatud üldteenuse hind. Võrguettevõtja arvestab üldteenuse tasu mõõdetud elektrienergia tarbimiskoguste alusel. Kui Võrguettevõtjal puuduvad mõõdetud andmed Ostja eelmise kalendrikuu elektrienergia kasutamise kohta, prognoosib Võrguettevõtja üldteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia koguse tarbimisgraafiku alusel. Kui täpsete andmete selgumise korral prognoositud kogus mõõdetud kogusest erineb, esitab Võrguettevõtja tasaarvestuse järgmise arveldusperioodi arvel. Hind esitatakse eurosenti kilovatt-tunni kohta (€senti/kWh). Elektrienergia hinnale lisandub käibemaks. Üldteenuse hinnale ei lisandu muid püsitasusid.

4.2. Müüja arvutab üldteenuse korras muudava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Müüja lisab üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinnale üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistliku kasumi. Üldteenuse põhitariifi hinna arvutab Müüja üldteenust põhitariifi alusel tarbivate tarbijate tarbimiskoguste alusel. Üldteenuse päeva- ja öötariifi hinna arvutab Müüja üldteenust ajatariifselt tarbivate tarbijate tarbimiskoguste alusel. Seejuures kujuneb päevatariif eelpool nimetatud tarbijate päevatariifi kehtimise ajal tarbitud koguste ja sellele vastava elektribörsi hinna alusel ning öötariif eelpoolnimetatud tarbijate öötariifi kehtimise ajal tarbitud koguste ja sellele vastava elektribörsi hinna alusel.

4.3. Võrguettevõtja avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga oma veebilehel (www.imatraelekter.ee) hiljemalt järgmise kuu 9. (üheksandaks) kuupäevaks, eristades hinnakirjas selgelt põhi-, päeva- ja öötariifi ning hindadele lisatavad marginaalid.

4.4. Kui peale arve esitamist võrguettevõtja korrigeerib arve koostamise aluseks olnud väiketarbija mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud elektrienergia koguseid, on pooltel õigus vastavalt korrigeerida ka üldteenusena müüdud elektrienergia kogust, kuid mitte üle 1 (ühe) aasta tagasiulatuvalt korrektsiooni aset leidmisest.

4.5. Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.

4.6. Võrguettevõtjal on õigus lükata arve esitamine väiketarbijale edasi seni, kuni arve summa on väiksem võrguettevõtja veebilehel avaldatud minimaalsest arve summast. Tarbija vastaval sooviavaldusel müüja siiski esitab arve.

4.7. Arve väljastatakse väiketarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt.

4.8. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtjale.

4.9. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks tehtud kulutused (nt kohtukulud), viivised, intressid, leppetrahv ja seejärel põhikohustus. Juhul kui ostja põhikohustuse tasumisel ei määra missuguse põhikohustuse (nt võrgulepingust, elektrilepingust, teenustöödest jne tuleneva kohustuse) täitmiseks makse teostati, siis loetakse esimeses järjekorras täidetuks esimesena sissenõutavaks muutunud kohustus, sissenõutavuse samaaegsuse korral esmalt kõikidest teistest lepingutest tulenevad kohustused ning viimases järjekorras elektri- ja võrgulepingust tulenevad kohustused.

4.10. Kui väiketarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus väiketarbijalt küsida kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,06% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude täieliku laekumise päeval.

4.11. Kui väiketarbija on omal algatusel teinud võrguettevõtjale ettemaksu, ei ole võrguettevõtjal kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Väiketarbija soovil arvestab võrguettevõtja ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu väiketarbijale.

4.12. Võrguettevõtja võib väiketarbijalt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu tarbimise alusel määratud 2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui väiketarbija:

4.12.1. on võlgu üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või

4.12.2. väiketarbija on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.

4.13. Ettemaks tagastatakse väiketarbijale üldteenuse osutamise lõppemisel kui kõik väiketarbija kohustused võrguettevõtja ees on nõuetekohaselt täidetud.

 

5. TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS

5.1. Kehtivad tüüptingimused kohalduvad kõikidele juhtudele, kui võrguettevõtja osutab õigusaktis sätestatud juhtudel ja korras väiketarbijale üldteenust.

5.2. Üldteenuse osutamine lõpeb:

5.2.1. mõõtepunktis avatud tarnija vahetumisel;

5.2.2. võrgulepingu lõppemisel;

5.2.3. muul tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alusel;

5.2.4. võrguühenduse katkemisel.

5.3. Üldteenuse osutamise lõppemisel maksab väiketarbija võrguettevõtja arvel näidatud tähtpäevaks võrguettevõtjale kõik üldteenuse osutamisest tulenevad tasud.

 

6. TÜÜPTINGIMUSTE MUUTMINE

6.1. Võrguettevõtjal on õigus õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides ühepoolselt muuta üldteenuse osutamise tüüptingimusi.

6.2. Võrguettevõtja annab väiketarbija soovil selgitusi muudatuste kohta.

6.3. Väiketarbijal on muudatustega mittenõustumise korral õigus üldteenuse kasutamisest loobuda.

 

7. VASTUTUS

7.1. Pooled vastutavad õigusaktis ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuse rikkumine) eest õigusaktides sätestatud korras.

7.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

7.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav.

7.4. Võrguettevõtja vastutab võrguteenuste kvaliteedi ja võrguettevõtja elektripaigaldises toimuva elektrikatkestuste eest õigusaktis, võrgulepingus ja võrgulepingu tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras.

 

8. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD

8.1. Õigusaktist ja tüüptingimustest tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on nõutavas vormis edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.

 

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Üldteenuse osutamisest tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.

9.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

9.3. Kodutarbija võib võrgulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidlusi lahendava komisjoni poole. Võrgulepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus

9.4. Üldteenuse osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.

 

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. Füüsilisest isikust väiketarbija isikuandmete vastutav töötleja on võrguettevõtja – Imatra Elekter AS (registrikood 10224137, e-post [email protected], postiaadress Tööstuse 2, Haapsalu 90506). Võrguettevõtja volitatud töötlejate nimed ja nende kontaktandmed on kättesaadavad võrguettevõtja veebilehel.

10.2. Võrguettevõtja tagab füüsilisest isikust väiketarbija isikuandmete kaitsmise ja

töötlemise vastavuses õigusaktidega.

10.3. Võrguettevõtja töötleb füüsilisest isikust väiketarbija ja tema esindaja isikuandmeid, sh füüsilisest isikust tarbija nime, isikukoodi, sünniaega, isikut tõendava dokumendi andmeid, aadressi, tarbimisandmeid, arveldusandmeid ja füüsilisest isikust väiketarbija poolt võrguettevõtjale enda või enda poolt volitatud isikute kohta edastatud kontaktandmeid eelkõige füüsilisest isikust väiketarbija või tema esindaja tuvastamiseks, teenindamiseks, arvete ning teabe edastamiseks ja muude võrgulepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks vajalike teadete saatmiseks ja toimingute tegemiseks.

10.4. Võrguettevõtjal on õigus salvestada ja säilitada võrgulepingu täitmise või selle täitmise tagamise eesmärgil ning ärilise teabevahetuse teostamiseks pooltevahelisi kõnesid ja kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude väiketarbija poolt tehtud toimingute tõendamiseks ja väiketarbija teenindamiseks.

10.5. Täpsem teave füüsiliste isikute andmete töötlemise tingimuste kohta on kättesaadav võrguettevõtja veebilehel.

 

Tüüptingimused pdf formaadis saate alla laadida siit