Maksimaalne lihtsus Imatra Elektri võrgu tarbijale

Üldteenus on oma olemuselt riiklikult reguleeritud teenus, mis on mõeldud väiketarbijatele selleks, et väiketarbijatel oleks tagatud õigus osta elektrienergiat hinnaga, mis on mõistlik, põhjendatud ning mis järgib võrdse kohtlemise printsiipi. Väiketarbijateks on kodutarbijad, korteriühistud, korteriomanike ühisused ning need äritarbijad, kelle peakaitse on alla 63 A. Üldteenust saab Teile pakkuda ainult Teie võrguettevõte. Läänemaal ja Viimsis on võrguettevõtteks Imatra Elekter AS. Mujal Eestis me seda pakkuda ei saa.

Kui Te ei vali endale mõnda vabaturu paketti, siis jääte automaatselt üldteenuse tarbijaks. Üldteenuse tarbimiseks ei ole vaja sõlmida eraldi elektrilepingut.

Üldteenuse hind kujuneb üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ja Nord Pool Spot börsi tunnipõhiste elektrihindade kaalutud keskmisest või universaalteenuse tootmishinnast, millele võrguettevõtjal on õigus lisada juurde teenuse osutamisega kaasnevad kulud ja põhjendatud tulukus. Tarbijatele, kellel puuduvad tunnilugemisega arvestid, määratakse tunnitarbimised tüüpkoormusgraafiku alusel.

Äritarbijatele, kelle peakaitse on üle 63A või kelle liitumispunkt ei ole madalpingel, üldteenus ei laiene. Need tarbijad peavad avatud turu lepingu mittesõlmisel hakkama ostma elektrienergiat bilansienergia hinna alusel, mis üldiselt on kallim, kui Nord Pool Spot börsi hind. Bilansienergia hinna määrab põhivõrguettevõte Elering AS.

Eelmisel aruandeaastal ostis Imatra Elekter AS kogu müüdud elektrienergia elektribörsilt, millest muuhulgas 7,5% toodeti taastuvatest ja 76,4% fossiilsetest energiaallikatest.

 

Tulenevalt seadusest muutub alates 1. juulist 2024 üldteenuse hinna alus ja edaspidi esitatakse üldteenuse arved elektribörsi hindade põhjal. Soovi korral sõlmige elektrileping endale sobiva elektrimüüjaga.