Äritarbijatele, kelle peakaitse on üle 63A või kelle liitumispunkt ei ole madalpingel, üldteenus ei laiene. Need tarbijad peavad avatud turu lepingu mittesõlmisel hakkama ostma elektrienergiat bilansienergia hinna alusel, mis üldiselt on kallim, kui Nord Pool Spot elektribörsi hind. Näiteks aastalc 2013 oli bilansienergia ca 18% kallim kui Nord Pool Spot elektribörsi hind. Bilansienergia hinna määrab põhivõrguettevõte Elering AS. Kui Teie ettevõtte on jäänud bilansienergia tarbijaks, siis oma uue ja soodsama elektrilepingu saate sõlmida meie iseteeninduses.

 

Imatra Elekter AS avatud tarne osutamise tüüptingimused avatud tarne lepingu katkemisel. 

Kehtivad alates 01.01.2013.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi: võrguettevõte või pool) avatud tarne osutamise tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad turuosalisele (v.a väiketarbijale) (edaspidi: turuosaline või pool) tema avatud tarne lepingu katkemisel võrguettevõtte poolt elektrienergia müüki. 1.2. Võrguettevõte osutab turuosalisele avatud tarnet kui: 1.2.1. turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguettevõtte võrguga ja 1.2.2. turuosalisel on liitumispunktis ja mõõtepunktis võrguteenuste kasutamiseks sõlmitud võrguettevõttega kehtiv võrguleping ja 1.2.3. turuosalise avatud tarne leping on katkenud ning talle ei osuta avatud tarnet muu isik ja 1.2.4. turuosaline ei ole väiketarbija. 1.3. Võrguettevõte osutab turuosalisele avatud tarnet elektrituruseaduse, võrgueeskirja ja käesolevate tüüptingimuste alusel, kasutades võrgulepingus kokku lepitud turuosalisega ja mõõtepunktiga seotud andmeid. 1.4. Võrguettevõte järgib avatud tarne osutamisel turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtet. 1.5. Tüüptingimused ei reguleeri turuosalisele võrguteenuste osutamist. Võrguleping tuleb turuosalisel sõlmida võrguettevõttega eraldi. 1.6. Tüüptingimused ei reguleeri väiketarbijale üldteenuse osutamist. Väiketarbijale üldteenuse osutamine toimub võrguettevõtte veebilehel avaldatud üldteenuse osutamise tüüptingimuste alusel.

2. MÕISTED

2.1. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning võrgulepingus ja selle tüüptingimustes (edaspidi: võrguleping) toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui käesolevatest tüüptingimustest ei tulene teisiti. 2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses: 2.2.1. avatud tarne – turuosalisele mõõtepunktis kogu temale vajaliku elektrienergia müümine või turuosalisele tema bilansi tagamiseks kauplemisperioodil puudu jääva elektrienergia koguse müümine või temalt kauplemisperioodil üle jääva elektrienergia koguse ostmine; 2.2.2. avatud tarne leping – turuosalise ja avatud tarnija vahel sõlmitud leping avatud tarne osutamiseks; 2.2.3. avatud tarne lepingu katkemine – olukord, kus turuosalise avatud tarne leping mõõtepunktis lõpeb, turuosaline avatud tarne lepingu lõppemise ajaks uut avatud tarne lepingut ei sõlmi ja ükski avatud tarnija mõõtepunktis turuosalisele avatud tarnet avatud tarne lepingu alusel ei osuta; 2.2.4. avatud tarnija – isik, kes osutab turuosalisele mõõtepunktis avatud tarnet avatud tarne lepingu või õigusakti alusel ja kannab mõõtepunkti osas õigusaktides sätestatud bilansivastutust; 2.2.5. avatud tarne tasu – õigusaktis sätestatud juhtudel võrguettevõtte poolt osutatava avatud tarne eest turuosaliselt võetav tasu; 2.2.6. bilansienergia hind – süsteemihalduri poolt vastavuses seadusega arvutatud elektrienergia hind, mis avalikustatakse süsteemihalduri veebilehel www.elering.ee; 2.2.7. väiketarbija – kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.

3. AVATUD TARNE OSUTAMINE 3.1.

Võrguettevõte osutab turuosalise avatud tarne lepingu katkemisel õigusaktides ja käesolevates tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras avatud tarnet. Võrguettevõte annab turuosalise soovi korral avatud tarne osutamise kohta selgitusi. 3.2. Kui turuosalise avatud tarne leping katkeb ja võrguettevõte alustab talle avatud tarne osutamist, teatab võrguettevõte sellest turuosalisele viivitamata, kuid hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast seda, kui turuosalise avatud tarne leping on katkenud. 3.3. Turuosalise avatud tarne lepingu katkemise korral alustab võrguettevõte turuosalisele avatud tarne osutamisega avatud tarne lepingu katkemise päeval kell 00.00. 3.4. Võrguettevõte on võrgulepingus kokku lepitud mõõtepunktis turuosalisele käesolevate tüüptingimuste alusel avatud tarne osutamise ajal ainus avatud tarnija. 3.5. Kui turuosaline soovib mõõtepunktis hakata ostma avatud tarnet muul viisil, tuleb tal sõlmida uus avatud tarne leping, mis jõustub uue lepingu sõlmimisele järgneval päeval kell 00.00. 3.6. Avatud tarne osutamine käesolevate tüüptingimuste alusel lõpeb: 3.6.1. poolte kokkuleppel; 3.6.2. turuosalise poolt avatud tarne osutamisest loobumisel; 3.6.3. võrguettevõtte poolt avatud tarne osutamisest  keeldumisel õigusaktides sätestatud alustel ja korras; 3.6.4. mõõtepunkti kohta uue avatud tarne lepingu sõlmimisel uue lepingu sõlmimisele järgneval päeval kell 00.00; 3.6.5. äritarbijast turuosalise lõppemisel; 3.6.6. võrgulepingu lõppemisel võrgulepingu lõppemise päeval kell 24.00; 3.6.7. muul õigusaktis ettenähtud alusel. 3.7. Võrguettevõtte poolt avatud tarne osutamise lõppemisel maksab turuosaline võrguettevõtte arvel näidatud tähtpäevaks võrguettevõttele kõik avatud tarne osutamisest tulenevad tasud ja maksed. 3.8. Mõõtepunktis avatud tarnena võrku antud ja/või võrgust võetud elektrienergia kogused mõõdab ja/või määrab õigusakti ja võrgulepingu alusel võrguettevõte.

4. AVATUD TARNE TASU JA ARVELDAMINE

4.1. Võrguettevõte osutab turuosalisele õigusakti ja käesolevate tüüptingimuste alusel avatud tarnet: 4.1.1. võrgust võetud elektrienergia eest bilansienergia hinnaga, millele lisab põhjendatud kulutuste summa ja marginaali, 4.1.2. elektrienergia võrku andmisel ilma tasuta. 4.2. Arve koostamise aluseks on turuosalise mõõtepunktis võrguettevõtte poolt mõõdetud ja/või määratud elektrienergia kogused. 4.3. Avatud tarne tasule lisanduvad õigusaktis sätestatud riiklikud maksud. 4.4. Kui peale arve esitamist võrguettevõte korrigeerib vastavuses õigusaktiga arve koostamise aluseks olnud turuosalise mõõtepunktis mõõdetud ja/või määratud elektrienergia koguseid, korrigeeritakse vastavuses õigusaktiga ka avatud tarne tasu. 4.5. Avatud tarne tasu arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu. 4.6. Võrguettevõttel on õigus esitada võrguteenuste ja avatud tarne kohta turuosalisele üks arve. 4.7. Arve väljastatakse turuosalisele kas paberkandjal või elektrooniliselt. 4.8. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõttele. 4.9. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (sh viivised, riiklikud maksud) ja seejärel põhikohustused. Esimeses järjekorras loetakse täidetuks võrguettevõtte poolt turuosalisele avatud tarne osutamisest ja seejärel võrgulepingust ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust. 4.10. Kui turuosaline ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõttel õigus turuosaliselt küsida kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse arvel märgitud tasude täieliku laekumise päeval. 4.11. Kui turuosaline on omal algatusel teinud võrguettevõttele ettemaksu, ei ole võrguettevõttel kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Turuosalise  soovil arvestab võrguettevõte ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu turuosalisele. 4.12. Võrguettevõte võib turuosaliselt küsida ilma intressi maksmise kohustuseta ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu alusel määratud 2 (kahe) arveldusperioodi võrguteenuste ja avatud tarne tasu, kui turuosaline: 4.12.1. on võlgu avatud tarne osutamisest tulenevate tasude maksmisel või 4.12.2. turuosaline on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult. 4.13. Punktis 4.12 nimetatud ettemaks tagastatakse turuosalisele võrguettevõtte poolt avatud tarne osutamise lõpetamisel kui kõik turuosalise kohustused võrguettevõtte ees on nõuetekohaselt täidetud.

5. TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS JA  MUUTMINE

5.1. Kehtivad tüüptingimused kohalduvad kõikidele õigusaktis sätestatud juhtudele, kui võrguettevõte osutab turuosalisele avatud tarne lepingu katkemisel avatud tarnet (välja arvatud väiketarbijale üldteenuse osutamine, mida reguleerivad teised tüüptingimused). 5.2. Võrguettevõttel on õigus ühepoolselt muuta avatud tarne osutamise tüüptingimusi, kui selline vajadus tuleneb õigusaktidest, elektriturul toimuvatest olulistest muudatustest, võrguettevõtte tegevuse muudatustest, elektri kui kauba kauplemistingimuste olulistest muutustest, riigiasutuste või vastavaid volitusi omavate muude isikute (nt süsteemihaldur) poolt esitatud nõuetest. Võrguettevõte avaldab tüüptingimuste muudatuse vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne kavandatava muudatuse jõustumist oma veebilehel. 5.3. Võrguettevõte annab turuosalise soovil selgitusi tüüptingimuste muudatuste kohta. 5.4. Turuosalisel on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguettevõtte osutatavast avatud tarnest loobuda.

6. VASTUTUS

6.1. Pooled vastutavad õigusaktis ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuste rikkumine) eest tüüptingimustes ja õigusaktides sätestatud korras. 6.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu. 6.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. 6.4. Võrguettevõte vastutab võrguteenuste kvaliteedi ja võrguettevõtte elektripaigaldises toimuva elektrikatkestuste eest õigusaktis, võrgulepingus ja võrgulepingu tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras.

7. TEAVITAMINE JA NÕUSOLEKUD

7.1. Õigusaktist ja tüüptingimustest tulenevad teated ning nõusolekud loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on nõutavas vormis edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel. 7.2. Füüsilisest isikust turuosaline annab võrguettevõttele, isikutele, keda võrguettevõte kasutab oma kohustuste täitmiseks, ja isikutele, kellele võrguettevõte on loovutanud turuosalise vastu avatud tarne osutamisest tulenevad nõuded, nõusoleku avatud tarne osutamisest ja võrgulepingust saadud turuosalise isikuandmete töötlemiseks avatud tarne osutamise eesmärgil. Turuosalisel on õigus igal ajal isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Avatud tarne osutamisest tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel. 8.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile. 8.3. Füüsilisest isikust turuosaline võib avatud tarne osutamisest tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse teenuse väärtus on 20 või enam eurot, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. 8.4. Avatud tarne osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.