Võrgulepingu tüüptingimused reguleerivad ainult võrguteenuse osutamist.

 

Imatra Elekter AS võrgulepingu tüüptingimused tarbijale

Kehtivad alates 01.04.2018 (kinnitatud Konkurentsiameti otsusega nr. 7-10/2018-007)

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Imatra Elekter AS (edaspidi “võrguettevõtja” või “pool”) võrgulepingu tüüptingimused (edaspidi “tüüptingimused”) reguleerivad võrguettevõtja poolt kodu- ja äritarbijale (edaspidi “tarbija” või “pool”) võrguteenuste osutamist.

1.2. Tüüptingimused ei reguleeri tarbijale elektrienergia müümist.

1.3. Võrguettevõtja poolt tarbijale elektrienergia müük üldteenusena või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine on reguleeritud võrguettevõtja veebilehel avaldatud asjakohaste tüüptingimustega. Võrguettevõtja võib kasutada võrgulepingus sätestatud tarbijaga ja mõõtepunktiga seotud mistahes andmeid selleks, et tagada tarbijale üldteenuse osutamine või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamine nimetatud tüüptingimuste alusel.

1.4. Võrguettevõtja järgib võrguteenuste osutamisel tarbijate võrdse kohtlemise põhimõtet ja tarbija tarbimisandmete töötlemisel konfidentsiaalsuse kohustust õigusaktis sätestatud korras.

 

2. MÕISTED

2.1. Võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, välja arvatud juhul, kui tüüptingimustest ei tulene teisiti.

2.2. Allolevaid mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:

2.2.1. edastamistasu põhitariif – elektrienergia edastamise tasu (mõõtühik senti/kWh);

2.2.2. edastamistasu päevatariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00–23.00, suveajal kell 8.00–24.00 (mõõtühik – senti/kWh);

2.2.3. edastamistasu öötariif – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh); 2.2.4. EIC koodid – turuosalise või mõõtepunkti unikaalne identifikaator, mille alusel toimub turuosalise või mõõtepunktiga seotud andmevahetus, sh elektrimüüja valimiseks ja vahetamiseks toimuv andmevahetus; 2.2.5. elektrikatkestus – võrguettevõtja võrgus, liitumispunktis ja/või mõõtepunktis elektrivarustuse osaline või täielik katkemine või katkestamine või võrguühenduse läbilaskevõime piiramine, millega võib kaasneda ka võrguühenduse katkemine või katkestamine;

2.2.6. kaugloetav mõõteseade – mõõteseade, mis salvestab elektrienergia koguste andmed ja edastab need regulaarselt võrguettevõtjale;

2.2.7. nõuetekohane tootmisseade – elektrienergia tootmiseks ettenähtud elektripaigaldis, mis vastab õigusaktis, standarditele ning tehnilistele eeskirjadele ja normidele;

2.2.8. võrgutasud – võrguettevõtja hinnakirjas ette nähtud tasud, mida võrguettevõtja võib õigusakti, võrgulepingu või tüüptingimuste alusel tarbijalt küsida;

2.2.9. võrguteenused – liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimaldamine, liitumispunktini elektrienergia edastamine, võrgulepingus kokkulepitud juhul liitumispunktist alates elektrienergia edastamine, nõuetekohase mõõteseadme paigaldamine võrgus edastatud elektrienergia koguste mõõtmiseks või määramiseks, mõõtepunktis elektrienergia koguste ja võrguteenuste mahu mõõtmine või määramine, mõõteandmete kogumine ja töötlemine, lisateenuste osutamine;

2.2.10. võrguteenuste osutamine mõõtepunktis – võrguteenuste osutamine liitumispunktiga seotud ehitise sisepaigaldises asuvas võrguettevõtja ja tarbija vahel kokkulepitud mõõtepunktis, mis ei ühti liitumispunkti asukohaga, näiteks korteri mõõtepunkt kortermajas;

2.2.11. võrguühenduse läbilaskevõime –  poolte vahel kokku lepitud võrguühenduse maksimaalne kasutusvõimsus või kaitseseadme nimi- või sättevool elektrienergia tarbimiseks ja võrku andmiseks eraldi. Võrguühenduse läbilaskevõime loetakse võrgust tarbimise suunaliseks, kui ei ole teisiti kokku lepitud; 2.2.12 võrguühenduse kasutusvõimsus – tunni keskmine mõõdetud või arvutatud aktiivvõimsus (mõõtühik – kW (kilovatt)) võrgust tarbimise ja võrku andmise suunas eraldi;

 

3. VÕRGUTEENUSTE OSUTAMINE JA KVALITEEDINÕUDED

3.1. Võrguettevõtja osutab tarbijale õigusaktides, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud tingimustel ja korras võrguteenuseid. Võrguettevõtja annab tarbijale soovi korral selgitusi võrguteenuste ja võrgutasude kohta ning avaldab vastava teabe oma veebilehel.

3.2. Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral on ette nähtud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.”

3.3. Võrguettevõtja ei vastuta pingekvaliteedi ega elektrikatkestuse eest peale liitumispunkti tarbija elektripaigaldises.

3.4. Võrguühenduse ja võrguteenuste osutamise tehnilised tingimused määrab võrguettevõtja.

3.5. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Tarbija ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.

3.6. Kui ehitises on või paigaldatakse mõõteseadmete mõõtekeskus, võib võrguettevõtja tarbijat sellest eelnevalt teavitades viia ehitise mõõtepunktid ehitise mõõtekeskusesse. Sellisel juhul loetakse mõõtepunkti muutmise teate kättesaamisest võrguleping mõõtepunkti asukoha osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.

3.7. Kui liitumispunkti paigaldatakse liitumiskilp, võib võrguettevõtja tarbijat sellest eelnevalt teavitades ühildada mõõtepunkti ja liitumispunkti asukoha. Sellisel juhul loetakse mõõtepunkti muutmise teate kättesaamisest võrguleping mõõtepunkti asukoha osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.

3.8. Liitumispunktiga ühendatud tarbija enda tarbeks elektrienergiat tootva nõuetekohase tootmisseadme kasutamise tingimustes lepib tarbija võrguettevõtjaga eelnevalt võrgulepingus kokku. Tarbija elektripaigaldisega ühendatud elektrienergia tootmisseadmed (sh reservtootmis- või -toiteseadmed) peavad olema varustatud nõuetekohase eraldusautomaatikaga.

3.9. Võrguettevõtjal on õigus keelduda võrguteenuste osutamises õigusaktis sätestatud juhtudel, kusjuures võrguettevõtja põhjendab tarbijale oma keeldumist.

 

4. NÕUDED ELEKTRIPAIGALDISTELE, ELEKTRI- JA MÕÕTESEADMETELE

4.1. Pooled tagavad, et võrgulepingu nõuetekohaseks täitmiseks vastavad nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised, elektri- ja mõõteseadmed ning nende käit õigusaktidele, standarditele ning tehnilistele eeskirjadele ja normidele.

4.2. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemis häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist. Samuti kasutavad pooled elektripaigaldisi ja -seadmeid nii, et teiste isikute elektripaigaldistele, elektri- ega mõõteseadmetele ei tekiks õigusaktidele või eeskirjadele mittevastavaid kõrvalmõjusid või häireid.

4.3. Tarbija tagab 5 (viie) tööpäeva jooksul võrguettevõtjalt teate saamisest ligipääsu tarbija valduses paiknevatele võrguettevõtja elektripaigaldistele, elektri- ja mõõteseadmetele. Jaotusvõrgu talitlust ohustavate häirete ja probleemide korral tagab tarbija võrguettevõtjale tema valduses paiknevatele võrguettevõtja elektripaigaldiste kontrolli võimaluse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.

4.4. Võrguettevõtjale eelnevalt esitatud nimekirjas toodud piisava kvalifikatsiooniga tarbija poolt volitatud isikutel on õigus päevasel ajal kontrollida tarbija elektripaigaldisi võrguettevõtja alajaamas, teatades sellisest soovist kirjalikult võrguettevõtjale vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette.

4.5. Kui mõõteseadme kontrollimisel selgub, et mõõteseadme viga on suurem kui lubatud, on poolel õigus nõuda võrguteenuste mahu ümberarvestamist kuni 1 (üks) aasta tagasiulatuvalt. Mõõteseadme kontrollimise kulud tasub tarbija üksnes juhul, kui mõõteseadme kontroll tehti tarbija taotlusel ning kontrolliga ei tuvastata lubatust suuremat mõõteseadme viga.

4.6 Tarbija saab oma elektriseadmeid kaitsta äikesega kaasneda võivate liigpingete vastu, paigaldades elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme.

4.7 Elektrivõrgus võivad esineda kiired pingemuutused sh. toitepinge lohud, mis võivad põhjustada häireid tarbija elektriseadmete ja -tarvitite töös või põhjustada elektriseadmete ja -tarvitite kahjustumist. Tarbija saab oma elektriseadmeid ja -tarviteid kiirete pingemuutuste eest kaitsta, paigaldades elektripaigaldisse vastavad kaitse- või lisaseadmed. Info kahju ennetamise kohta on kättesaadav võrguettevõtja veebilehelt.

4.8 Punktides 4.6 ja 4.7 nimetatud juhtudel võrguettevõtja ei hüvita tarbijale elektriseadmete või -tarvitite kahjustumise tõttu tekkinud kahju.

 

5. ELEKTRIKATKESTUSED

5.1. Võrguettevõtjal on õigus teha või lubada elektrikatkestust võrgus ja/või liitumispunktis ja/või mõõtepunktis õigusaktis ettenähtud korda järgides järgmistel juhtudel:

5.1.1. avariiolukorras ja rikke korral;

5.1.2. kui tarbija elektripaigaldis või selle hoidmine või kasutamine ei ole kooskõlas õigusakti nõuetega, võrgulepinguga, tüüptingimustega või võrguettevõtja poolt ette nähtud tehniliste tingimustega;

5.1.3. kui tarbija ületab võrguühenduse läbilaskevõimet;

5.1.4. kui tarbija on õigusliku aluseta teinud lülitustoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises;

5.1.5. erakorralises olukorras õigusaktiga sätestatud tingimustel tarbimise piiramisel;

5.1.6. vääramatu jõu esinemisel;

5.1.7. võrgulepingu, elektrilepingu, võrguettevõtja poolt osutatava üldteenuse või avatud tarne tingimuste tarbijapoolsel olulisel rikkumisel, sealhulgas võlgnevuse korral;

5.1.8. elektrienergia ebaseadusliku tarbimise või võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise korral, sh võrgulepingu puudumise korral, välja arvatud juhul, kui võrguettevõtja ja elektrimüüja esitavad tarbitud võrguteenuse ja elektrienergia eest tarbijale regulaarselt arveid ning tarbija on arved õigeaegselt tasunud;

5.1.9. võrgus ehitus-, remont- või hooldustööde tegemiseks;

5.1.10. tarbija taotlusel tasudes elektrikatkestuse eest hinnakirja alusel;

5.1.11. muul õigusaktis sätestatud alusel.

5.2. Kui elektrikatkestus toimus tarbijast tingitud põhjusel, taastab võrguettevõtja elektrivarustuse, kui tarbija on kõrvaldanud elektrikatkestuse aluseks olnud asjaolu ja hüvitanud võrguettevõtjale elektrikatkestusega ning võrguühenduse taastamisega seotud põhjendatud kulud.

5.3. Elektrikatkestus, sh võrgu läbilaskevõime piiramine, ei vabasta tarbijat võrgutasude maksmise kohustusest, kui õigusaktist ei tulene teisiti.

5.4. Tarbija ei või taastada võrguettevõtja poolt katkestatud võrguühendust.

 

6. MÕÕTMINE

6.1. Võrguettevõtja mõõdab või määrab edastatud elektrienergia koguse kaugloetava mõõteseadmega ja töötleb mõõteandmeid õigusaktides ja/või võrgulepingus sätestatud korras.

6.2. Kui on tegemist takistusega kaugloetavate mõõteandmete edastamisel ja need ei jõua võrguettevõtjani õigeaegselt, siis võrguettevõtja võib esitada arved prognoositud koguste alusel. Kui arvesti on kogused fikseerinud, siis tarbija tasub tegelike mõõteandmete alusel.

6.3. Võrguettevõtja ei paigalda mõõtepunkti mõõteseadet, kui tarbija 1-faasilise elektripaigaldise nimivõimsus ei ületa 50 W ja tarbija mõõteseadme paigaldamist ei soovi. Edastatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu määrab võrguettevõtja sellisel juhul 50 W võimsuse ja kasutustundide alusel ning tarbija tasub võrguteenuste eest edastamistasu põhitariifiga.

6.4. Kui tarbijale madalpingel peakaitsme nimivooluga üle 63A või keskpingel on mõõtepunkti paigaldatud reaktiivenergia mõõtmisseade, tasub tarbija arveldusperioodil tarbitud ja/või võrku antud reaktiivenergia eest vastavalt võrguettevõtja hinnakirjale.

6.5. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramise kord on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

6.6. Tarbijast sõltumatul põhjusel nõuetekohase mõõteseadmega mõõtmata elektrienergia tarbimise korral määrab võrguettevõtja elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu võttes aluseks võrguühenduse nimipinge, kaitseseadme nimivoolu ja selle kasutusteguri ning elektrienergia tarbimise ajavahemiku. Edastatud elektrienergia kogus ja osutatud võrguteenuste maht määratakse sellise meetodiga võrgulepingu sõlmimisest või viimasest mõõteseadme tehnilisest kontrollimisest kuni nõuetekohase mõõtmise taastamiseni, kuid mitte üle 1 (ühe) aasta tagasiulatuvalt.

6.7. Mõõteseadmelt mõõteandmete kogumist ei loeta mõõtepunkti ega mõõteseadme tehniliseks kontrolliks.

6.8. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist tarbija pool, siis liidetakse mõõdetud kogustele ja mahtudele arvutuslikult määratud kaod. Kui edastatud elektrienergia kogust ja osutatud võrguteenuste mahtu mõõdetakse liitumispunktist võrguettevõtja pool, siis lahutatakse mõõdetud kogustest ja mahtudest arvutuslikult määratud kaod. Võrguettevõtjal on õigus määrata koguste vahe tasumiseks kas liitumispunkti suhtes võrgulepingu sõlminud tarbijale, ehitise siseelektripaigaldise haldajale või liitumis- ja/või mõõtepunktidega seotud tarbijatele proportsionaalselt.

6.9. Võrguettevõtja avaldab oma veebilehel teabe selle kohta, kuidas tarbija pääseb ligi oma tarbimisandmetele ning esitab tarbija soovi korral õigusaktis sätestatud korras talle tasuta tema tarbimisandmed.

6.10. Võrguettevõtja teatab mõõtepunktis tarbijale elektrit müüvale elektrimüüjale tarbimisandmed õigusaktis sätestatud korras.

 

7. TASUD JA ARVELDAMINE

7.1. Tarbija tasub võrgutasusid, muid võrguteenuste osutamisega kaasnevaid tasusid ja riiklikke koormisi (maksud, tasud) õigusaktis, võrgulepingus, tüüptingimustes ja hinnakirjas ettenähtud korras ning ulatuses.

7.2. Arveldusperiood on 1 (üks) kalendrikuu.

7.3. Võrguettevõtjal on sõltuvalt tarbijale edastatud elektrienergia kogusest ja võrguteenuste mahust õigus muuta arveldusperioodi pikkust. Võrguettevõtja saadab tarbijale sellekohase teate hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne arveldusperioodi pikkuse muutmist. Sellisel juhul loetakse arveldusperioodi

pikkuse muutmise teate kättesaamisest võrguleping arveldusperioodi osas muudetuks ja eraldi võrgulepingu muutmise kokkulepet sõlmida ei ole vaja.

7.4. Arve väljastatakse tarbijale kas paberkandjal või elektrooniliselt ja see tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtjale.

7.5. Võrguettevõtjal on õigus lükata arve koostamine ja esitamine tarbijale edasi seni, kuni arve summa on väiksem võrguettevõtja veebilehel avaldatud minimaalsest arve summast, ning esitada arve alles vastava minimaalse summa ületamisel.

7.6. Kui on tegemist takistusega kaugloetavate mõõteandmete edastamisel ja need ei jõua võrguettevõtjani õigeaegselt, siis võrguettevõtja võib esitada arved prognoositud koguste alusel. Kui arvesti on kogused fikseerinud, siis tarbija tasub tegelike mõõteandmete alusel.

7.7. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks kõrvalkohustused (võrguettevõtte kulutused, viivised, intressid, leppetrahvid, riiklikud koormised), teiseks loetakse kaetuks võrguettevõtte poolt tarbijale üldteenuse osutamisest või avatud tarne katkemisel avatud tarne osutamisest tekkinud põhikohustused ning viimases järjekorras loetakse kaetuks võrgulepingust ning võrguteenuste osutamisest tulenevad põhikohustused. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

7.8. Kui tarbija ei tasu arvet maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus tarbijalt nõuda kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,06% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude täieliku laekumise päeval.

7.9. Võrguettevõtja võib tarbijalt küsida ettemaksu, mille suurus ei või ületada viimase 12 (kaheteistkümne) kuu tarbimise alusel määratud 2 (kahe) arveldusperioodi tasu, kui tarbija:

7.9.1. on võlgu võrgulepingust või üldteenuse osutamisest tulenevate tasude maksmisel või avatud tarne ahela katkemisel võrguettevõtja poolt osutatud avatud tarne eest tasumisel või

7.9.2. tarbija on tarbinud elektrienergiat ja/või kasutanud võrguteenuseid ebaseaduslikult.

7.10. Ettemaks tagastatakse tarbijale võrgulepingu lõppemisel kui kõik tarbija kohustused võrguettevõtja ees on nõuetekohaselt täidetud.

7.11. Kui tarbija on omal algatusel teinud võrguettevõtjale ettemaksu, ei ole võrguettevõtjal kohustust maksta ettemaksu eest intressi. Tarbija soovil arvestab võrguettevõtja ettemaksu tulevaste arvete katteks või tagastab ettemaksu tarbijale.

7.12. Võrguettevõtja ei tasu tarbijale ettemaksu eest intressi.

7.13. Tarbija valitud hinnapakett hakkab kehtima poolte vahel kokkulepitud päevast.

7.14. Kui võrguettevõtja muudab hinnakirja ja tarbija ei avalda hiljemalt hinnakirja muudatuste jõustumise ajaks ise võrguettevõtjale soovi vahetada seoses sellega hinnapaketti, vahetab võrguettevõtja tasuta tarbija kehtiva hinnapaketi tema hinnangul kõige sarnasemate tingimustega uue hinnapaketi vastu. Kui tarbija võrguettevõtja poolse hinnapaketi asendusega ei nõustu, on tarbijal õigus valida endale uus hinnapakett tasuta. Uus hinnapakett hakkab kehtima tarbija valikule järgnevast arveldusperioodist.

7.15. Võrguettevõtjal on õigus küsida hinnapaketi vahetamise eest tarbijalt tasu hinnakirjas sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

8. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA KEHTIVUS

8.1. Võrguleping jõustub võrgulepingus kokkulepitud ajal. Võrguleping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu, milles lepitakse samuti kokku võrgulepingus.

8.2. Tüüptingimused ja võrguettevõtja hinnakiri kehtivad kõigi jõusolevate võrgulepingute ja sõlmitavate võrgulepingute kohta sõltumata sellest, kas need on vahetult võrgulepingule lisatud või mitte.

8.3. Võrguleping lõpeb:

8.3.1. tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõpetamisest; kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse võrguleping pikenenuks samaks tähtajaks ja samadel tingimustel;

8.3.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;

8.3.3. võrgulepingu ülesütlemisel õigusaktides, võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud alustel ja korras;

8.3.4. äritarbija lõppemisel;

8.3.5. muul õigusaktis ettenähtud alusel.

8.4. Tarbija teatab tähtajalise või tähtajatu võrgulepingu ülesütlemisest võrguettevõtjale ette 30 (kolmkümmend) päeva. 8.5. Kui tarbimiskoht on hävinud või tarbija ei ole kasutanud võrguteenuseid muul põhjusel järjest enam kui 3 (kolme) aasta jooksul, võib võrguettevõtja võrgulepingu üles öelda.

8.6. Võrgulepingu lõpetamise või taganemise soovist tuleb teisele poolele teatada kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas (sh elektroonilises) vormis või võrguettevõtja veebilehel iseteeninduse kaudu.

8.7. Kui pool ütleb võrgulepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust ei pea säilitama. Võrguühenduse taastamiseks peab tarbija tasuma võrguettevõtjale selleks tehtavad kulud.

 

9. VÕRGULEPINGU, TÜÜPTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUTMINE

9.1. Võrgulepingut saab muuta poolte kokkuleppel, samuti muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või õigusaktis ettenähtud alustel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas (sh elektroonilises) vormis, samuti võrguettevõtja Interneti veebilehel iseteeninduses.

9.2. Võrguettevõtjal on õigusaktides sätestatud korras ja tähtaegu järgides õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi ja hinnakirja. Võrguettevõtja annab tarbija nõudmisel selgitusi muudatuste kohta. Tarbijal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

 

10. VASTUTUS

10.1. Pooled vastutavad õigusaktis, võrgulepingus ja tüüptingimustes sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi “kohustuse rikkumine”) eest õigusaktides sätestatud korras.

10.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju, sh saamata jäänud tulu, hüvitamisele ei kuulu.

10.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (näiteks tulekahju, majandusblokaad, streik, terrorismiakt, eriolukorra või erakorralise seisukorra väljakuulutamine, süsteemihalduri tegevus elektrivõrgus varustuskindluse tagamiseks, elektri tootmise või tarbimise piiramine õigusaktis või võrgulepingus või tüüptingimustes sätestatud juhtudel ja korras, võrgus esinevad ettenägematud rikked).

10.4. Kui õigusaktis, standardis või tehnilistes eeskirjades on teatud asjaolu sõnaselgelt loetud vääramatuks jõuks (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), on selline asjaolu kohustuse rikkumist vabandav. Samuti on vabandatav kohustuse rikkumine, mis on tingitud võrgulepingu pooleks mitte oleva teise turuosalise (süsteemihaldur, teine võrguettevõtja, tootja, tarbija) tegevusest või tegevusetusest, sh tema elektripaigaldise mittenõuetekohasest toimimisest. 10.5. Tarbija vastutab tema valduses paiknevate võrguettevõtja elektripaigaldiste, elektri- ja mõõteseadmete ning nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest ning teavitab võrguettevõtjat nende rikkumisest või kaotsiminekust, samuti ebaseadusliku elektrienergia tarbimise ning võrguteenuste kasutamisest või sellisest kahtlusest. 10.6. Kui mõõtesüsteemi või selle osa kahjustamise või kaotsimineku põhjustas tarbija, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus-, asendus- või ümberehituskulud.

 

11. TEAVITAMINE

11.1. Õigusaktist, võrgulepingust, tüüptingimustest ja hinnakirjast tulenevad teated ning tahteavaldused loetakse ühe poole poolt esitatuks ja teise poole poolt kättesaaduks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel.

11.2. Tarbijal on õigus võrguettevõtjalt muuhulgas saada teavet:

11.2.1. mõõteseadme, selle juurde kuuluvate lülitite ning nendel asuvate plommide kohta;

11.2.2. avariiolukorra põhjuste kohta, mis võisid mõjutada tarbija elektripaigaldisi, elektri- ja mõõteseadmeid. 11.3. Võrguettevõtjal on õigus tarbijalt muuhulgas saada teavet:

11.3.1. võrgu töörežiimide planeerimiseks;

11.3.2. kompenseerimisseadme kasutamise korral selle tüübi, võimsuse ja automaatjuhtimise olemasolu kohta; 11.3.3. liinide, trafode, generaatorite kohta.

11.4. Võrguettevõtja teavitab tarbijat plaanilistest elektrikatkestustest oma veebilehel, e-kirja või telefonile edastatava lühisõnumi vahendusel vähemalt 2 (kaks) päeva ette. Tarbija võtab tarvitusele abinõud temale elektrikatketusega tekkida võiva kahju ära hoidmiseks.

11.5. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitatakse teist poolt 7 (seitsme) päeva jooksul.

11.6. Kui füüsilisest isikust tarbijal on eluruum, mida kasutatakse alalise elukohana ja köetakse täielikult või peamiselt elektrienergia abil, teavitab ta sellest võrguettevõtjat.

 

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1. Võrgulepingust tulenevaid vaidlused lahendavad pooled kokkuleppe teel.

12.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

12.3. Kodutarbija võib võrgulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidlusi lahendava komisjoni poole.

12.4. Võrgulepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada kohtuväliselt, lahendatakse kohtus.

 

13. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

13.1. Füüsilisest isikust tarbija isikuandmete vastutav töötleja on võrguettevõtja – Imatra Elekter AS (registrikood 10224137, e-post [email protected], postiaadress Tööstuse 2, Haapsalu 90506).

Võrguettevõtja volitatud töötlejate nimed ja nende kontaktandmed on kättesaadavad võrguettevõtja veebilehel.

13.2. Võrguettevõtja tagab füüsilisest isikust tarbija isikuandmete kaitsmise ja töötlemise vastavuses õigusaktidega. 13.3. Võrguettevõtja töötleb füüsilisest isikust tarbija ja tema esindaja isikuandmeid, sh füüsilisest isikust tarbija nime, isikukoodi, sünniaega, isikut tõendava dokumendi andmeid, aadressi, tarbimisandmeid, arveldusandmeid ja füüsilisest isikust tarbija poolt võrguettevõtjale enda või enda poolt volitatud isikute kohta edastatud kontaktandmeid eelkõige füüsilisest isikust tarbija või tema esindaja tuvastamiseks, teenindamiseks, arvete ning teabe edastamiseks ja muude võrgulepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks vajalike teadete saatmiseks ja toimingute tegemiseks.

13.4. Võrguettevõtjal on õigus salvestada ja säilitada võrgulepingu täitmise või selle täitmise tagamise eesmärgil ning ärilise teabevahetuse teostamiseks pooltevahelisi kõnesid ja kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude tarbija poolt tehtud toimingute tõendamiseks ja tarbija teenindamiseks.

13.5. Täpsem teave füüsiliste isikute andmete töötlemise tingimuste kohta on kättesaadav võrguettevõtja veebilehel.

 

Tüüptingimused pdf formaadis saate alla laadida siit