Elektritootja B/C-tüüpi (500 kW kuni 15 MW) tootmismoodulite liitumine elektrivõrguga

Liitumistaotluse esitamine ja pakkumise saamine

 

Selleks, et saaksime Teile liitumispakkumise teha, tuleb esmalt täita ja saata läbi kodulehe liitumistaotlus. Taotluse esitamisel tuleb meeles pidada, et kui esitaja ei ole kinnistu omanik, siis tuleb lisada taotlusele ka volikiri ning kui tegemist on kaasomandiga, siis tuleb taotlusega koos esitada ka kaasomanike kirjalik nõusolek.

 

nupp

 

Pärast liitumistaotluse esitamist koostame Teile kulupõhise liitumispakkumuse, mis kehtib 60 päeva. Kui liitumistasud peaksid töö käigus muutuma, siis vastavad korrektsioonid tehakse viimase osamaksega.

 

Alates 01.02.2020 lisandub väljaspool kindlaks määratud piirkonda liitumistele ja muudele kalkulatsiooni alusel tehtavatele teenustöödele projektijuhtimise tasu 3% liitumistasu maksumusest.  Tasu miinimumsumma on seejuures 60,00 eurot ilma käibemaksuta.

 

Lisadokumendid elektrienergia tootja liitumistoalusele

 

Liitumislepingu pakkumine koos tehniliste tingimustega Jaotusvõrgu-ettevõtja tingimuste muutmine**
Imatra Elekter AS tehnilise lahenduse koostamiseks vajalikud lisadokumendid B-tüüpi tootmis-moodulid

Alates

0,5 MW

C-tüüpi tootmis-moodulid

Alates

5 MW

Kui liituja ei ole kinnistu omanik, siis dokumendid, mis kinnitavad, et liitujal on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist, kus asub tema elektripaigaldis
Asendiplaan, kuhu märgitakse peale tootmismooduli ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega
Võrguga ühendatava elektripaigaldise rajamist võimaldava planeeringu kehtestamise otsus, projekteerimistingimused või ehitusluba, mille kohaselt on võrguga ühendatav elektripaigaldis kooskõlas planeeringu maakasutus- ja ehitustingimustega, projekteerimistingimustega või ehitusloaga *

>1MW tootmis-moodulite puhul

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata *

>1MW tootmis-moodulite puhul

Muud olulised taotlusele lisatavad lisad, kui neid on # # #
Eleringi lepingupakkumise saamiseks vajalike lisadokumentide nimekiri on toodud „Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused“ lisas 1 ja need on toodud veebilehel www.elering.ee
Tootmismooduli garanteeritud summaarne aktiiv- ja reaktiivvõimekuse (PQ) diagramm arvutatuna liitumispunktini võrguettevõtjaga

 

# Viidatud lisasid ei pea esitama esialgse liitumistaotlusega, teavitame lisade esitamise vajadusest täiendavalt.

Elering AS põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 1 p 1.1 järgsed lisadokumendid esitatakse juhul, kui elektritootja liitumine põhjustab tingimuste muutmise vajaduse Elering AS ja Elektrilevi OÜ vahelises võrgulepingus.

* Viidatud lisa tuleb esitada liitumistaotlusega, kui tootmismooduli maksimumvõimsus ületab 1 MW. Kuni 1 MW (k.a) maksimumvõimsusega tootmismoodulitega liitujad peavad dokumendid esitama, kui tegemist on kõigile järgmistele tingimustele vastava elektrijaamade kogumiga:

  • elektrijaamade liitumispunktid asuvad samal kinnistul, külgnevatel kinnistutel või kinnistutel, mis on tekkinud ühe kinnistu jagamise teel;
  • liitujad on ettevõtjad, kellel on sama osanik või juhatuse liige või vastutav isik;
  • elektrijaamade kogumi summaarne maksimumvõimsus ületab 1 MW;
  • liitumispunktid paiknevad normaalskeemi järgi sama põhivõrgu alajaama toitel;
  • liitumistaotlused on menetlusse võetud ühe 14 kalendripäeva pikkuse ajavahemiku sees.

** Jaotusvõrguettevõtja esitab täiendavalt:

  • elektritootja poolt talle edastatud materjalid ja dokumendid tehniliste tingimuste või liitumispakkumise saamiseks;
  • vastava Imatra Elekter AS liitumispunktiga normaalskeemi järgi ühendatud elektrijaamade nimekirja (esitada andmed elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja §23 lg 1 ja 3 järgi).

 

Põhivõrguettevõtjaga kooskõlastuskohustusega C- -tüüpi tootmismoodulite liitumisel jaotusvõrguettevõtja võrguga ning selleks vajalike Elering AS poolt nõutavate dokumentide (ühejooneskeem põhivõrguettevõtja liitumispunktini) saamiseks palume märkida vastav info muu olulise info lahtrisse.

Põhivõrguettevõtja Elering AS ja/või võrgueeskirja kohane lisade loetelu võib muutuda sõltuvalt põhivõrguga liitumise tingimuste ja/või võrgueeskirja hetkel kehtivale redaktsioonile.

 

Täpsema liitumisprotsessi kirjelduse saate leiate siit