Imatra Elekter AS tagab võrguteenuse kvaliteedi kuni kliendi liitumispunktini vastavalt standardile „Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused EVS-EN 50160“.

Elektrivõrgud on mõjutatud sisemiste (rikked, ümberlülitamised) ja väliste (looduslikud ja inimtegevusest tingitud sündmused) faktorite poolt.

Iga selline sündmus võib esile kutsuda pingekõikumise ehk pingelohu, millega kaasnevad liigpingeimpulsid, mis võivad rikkuda ilma lisakaitseta võrguga ühendatud elektroonikaseadmeid.

Kuna liigpingeimpulss jõuab seadmeni avaliku elektrivõrgu kaudu, siis saavad reeglina kannatada seadmete toiteplokid või muud otse elektrivõrguga ühenduses olevad komponendid.

Elektroonikaseadmed võivad saada kahjustatud ka võrgus toimunud sündmuste ajal, mis ei ole seotud pingelohkudega. Näiteks päris tihti riknevad seadmed sisse – või väljalülitamise käigus. Vigastada saavad elektroonikaseadmete ajud, draiverid jne., aga toiteplokid jäävad terveks. Selliste juhtumite korral võivad põhjuseks olla ebakvaliteetsed või vananenud komponendid, puudulik disain, pinge kadumisel või taaspingestamisel tekkivad protsessid, mida ei ole võimalik ette näha ning vältida seadme tootja poolt, aga mis kahjustavad elektroonikaseadet. Siin aitab ainult kindlustus.

Täpsemalt saab lugeda liigpingetest ja elektroonikaseadmete kaitsmisest siin

Kui leiab aset sündmus, kus Imatra Elekter AS-i poolt pakutava võrguteenuse kvaliteet ei vastanud avalike elektrivõrkude pinge tunnussuuruste standardile, siis on kliendil õigus nõuda oma kahjude kompenseerimist.

Kui Teil on sõlmitud koduelektroonika kindlustus, siis soovitame Teil probleemide korral pöörduda ka oma kindlustusettevõtte poole.

Kahjunõude hüvitamise kord

 

Hüvitame oma klientidele tekkinud kahjud

 • kui elektriseadme riknemine on põhjustatud meie kontrollitavast sündmusest;
 • kui pinge kvaliteet ei vasta avalike elektrivõrkude pinge tunnussuuruste standardile EVS-EN 50160.

Reeglina kuuluvad hüvitamisele seadme remondikulud. Kui seadme remont ei ole otstarbekas, siis kompenseerime analoogse vanuse ja kvaliteediga seadme soetamise kulud järgnevalt:

Kahjustunud olmeelektroonika seadmed
Seadme vanus aastates < 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 6 6– 10 >10
Hüvitamise määr 100% 90% 80% 70% 60% 40% 20%
Kahjustunud IT-seadmed (arvutid, monitorid, printerid jms)
Seadme vanus aastates <1 1 – 2 2 -3 >3
Hüvitamise määr 100% 70% 40% 20%

 

Kahjunõude esitamisks palume Teil täita ja läbi kodulehekülje meile saata vastav avaldus.

Kahju hüvitamise protsess käivitatakse kliendi avalduse alusel. Avaldusele tuleb lisada oletatav sündmuse kuupäev ja kellaeg, kannatada saanud elektriseadmete loetelu, ning ettepanek kahju hüvitamise osas.

Arvestama peab sellega, et hüvitamisele ei kuulu:

 • saamata jäänud tulu;
 • kahju, mis tekkis vääramatu jõu või muu mõju tõttu, mis ei ole meie kontrollitav;
 • kahju, mis tekkis elektrivõrgus esinenud pingelohu tulemusena;
 • kahju, mis tekkis juhul, kui seadmele standardites kehtestatud elektrivõrguga ühendamiseks erinõudeid liigpinge kaitseks ei olnud järgitud;
 • 3-faasilisele elektrimootoriga töötavale seadmele tekkinud kahju, kuna kahju vältimiseks tuleb kasutada vastavaid kaitseseadmeid (mootorikaitse, alapingekaitse, faasikontrollirelee või muu kaitseseade, mis välistab elektrimootori kahjustumise alapinge või ühe faasi katkemise tõttu);
 • kahju, mille põhjustas kliendile kuuluv elektrisüsteem;
 • kahju, mis tekkis juhul, kui kahjustunud seadme tööpinge ja sagedus ei vastanud Euroopas kehtivatele standarditele;
 • kahju, mis tekkis juhul, kui seadme dokumentatsioonis esitatud erinõudeid toitepingele ei olnud järgitud.

 

Kahjunõude avalduse esitamine

Kahjunõude avalduse saate täita ja esitada alljärgneva lingi kaudu:

Lae alla ja täida avaldus

  Manus:

   

   

  Standardid

  Võrguteenuse ja elektriseadmete kvaliteet on kirjeldatud mitmete standarditega.

   

  • Võrguteenuse kvaliteeti reguleeritakse standardiga:  EVS-EN 50160
  • Elektriseadmete kaitset impulssliigpingete eest reguleeritakse standardiga:  EVS-HD 60364-4-443
  • Elektritarvitite vastupidavusvõimet transientliigpingele reguleeritakse standardiga: EN 60664-1

  Võrguteenuse kvaliteedinõuded on kehtestatud Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumi 6.04.2005. määrusega nr. 42